• ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ

  ⵜⵢⴰⵡⵙⵙⵏⵜⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴱⴰⵏⵉ ⵢⴰⴼⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⵜⴹⵕ ⴳ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵉ ⵉⵎⵕⴰⴱⵜⵉⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1028. ⵜⵙⵙⵖ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵎⵙⵓⵙⵙⵓ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵍⵎⵡⴰⵃⵃⵉⴷⵉⵏ (ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ […]

  Lire la suite »
 • ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

  ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ. ⵜⵜⴱⵏⴰ ⵖ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⴰⵏⵉ ⵄⴰⵛⴰⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ […]

  Lire la suite »
 • ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ

  ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⵙⵙⵉⵏⵉⴼ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ ⵏⵙ, ⴰⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⴳ ⴰⵙⵓⵍⴼ […]

  Lire la suite »
 • ⵉⴳⵔⴰⵏ

  ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵙ ⵉⵙⴼⴽⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ. ⴰⵏⵙⴰ:  ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ-ⵙⵍⴰ-ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⵉⴳ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 95,48 ⴽⵍⵎ2, ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏⵙ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ, […]

  Lire la suite »

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ

ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ

ⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵢⵕⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴷⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ […]

ⴰⵙⵉⵔⴰ

ⵙ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵡⵉⵙⵙ 113.14, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵙ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ […]

ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵏⵉⵡⵏ

ⴰⵙⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ

ⴰⵙⵓⵟⵟⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⴰⵎⵔⵜⴰⵡ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ: ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ […]

ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏⴳⵔ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ

ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏⴳⵔ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⴱⴷⴰⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ. […]