ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⴼ ⴷ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ:

 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⵏ « ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ » ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⴷ 163 ⵏ ⵜⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ.
 • ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ « ⵕⵕⴰⵥⵉ » ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵏⴷⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⵏ ⵓⴷⵓⵀⴷⵓ.
 • ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⴰⵎⵙⵎⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⴷ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵡⵍⴰⵍⵏ (ⵕⵕⵓⵎⴰⵜⵉⵣⵎ) ⵏ « ⵍⵄⵢⵢⴰⵛⵉ » ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ.
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ, ⵉⵏⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1988.
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ, ⵉⵏⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1941.
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵥⵥⵍⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵉⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ, ⵉⵏⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2005.
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⵏⴼⴰⵏ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ, ⵉⵏⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2008.
 • ⴰⵙⵙⴰⵔⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⴱⴰⴱ ⵍⵅⵎⵉⵙ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ.
 • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⴼⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ.
 • ⵜⴰⵙⴰⵙⴼⵔⵜ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ, ⵜⵏⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007.
 • ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⴼ ⵜⵉⵣⴰⵡⵔⴰⵏⵉⵏ (ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⴼ ⴷ ⵉⵚⴱⵉⵟⴰⵕⵏ) ⴳ ⴽⵓ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ.
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔⴰⵏⵙⴰ
ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ22
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ "ⴱⴰⴱ ⵍⵅⵎⵉⵙ"ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ1937ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ-ⴱⴰⴱ ⵍⵅⵎⵉⵙ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ "ⵊⵕⴰⴷⴰ"ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ1961ⵜⴰⵙⵓⴽⵜ ⵏ ⵊⵕⴰⴷⴰ-ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵙⴱⵜⴰⵍⵎⵕⵉⵚⴰ1966ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ-ⴱⴰⴱ ⵙⴱⵜⴰ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰⵍⵎⵕⵉⵚⴰ1982ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵊⵊⵓⵟⵉⵢⵢⴰ-ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵙⵙⴰⵡⴰⵜⵉⵍⵎⵕⵉⵚⴰ2008ⵜⴰⵙⵓⴽⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ-ⵜⴰⵣⴷⵖⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ-ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵃⵊⵊⵉⵍⵎⵕⵉⵚⴰ2006ⵜⴰⵣⴷⵖⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵃⵊⵊⵉ-ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰⴱⵟⵟⴰⵏⴰ1969ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵎⴷⵢⵓⵏⴰ-ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎⴱⵟⵟⴰⵏⴰ1980ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵚⵚⵃⵕⴰ-ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ-ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ1979ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⵟⴰⴱⵉ-ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ-ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍⴱⵟⵟⴰⵏⴰ2003ⵙⵙⵉⴽⵜⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ-ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ-ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵥⵕⴰⵄⴰⵜⴱⵕⵉⴽⵜ1959ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵍⵎⵥⵕⴰⵄⴰ-ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜⵜⴱⵕⵉⴽⵜ1960ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵙⵙⵓⴷⴰⵏ-ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵍⵎⴼⴹⴹⵍⵜⴱⵕⵉⴽⵜ1972ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴱⵓ ⴽⵕⴰⵄ-ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵍⵎⴼⴹⴹⵍ-ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⵃⵎⴰⵜⴱⵕⵉⴽⵜ1991ⵙⵙⵉⴽⵜⵓⵔ "D"-ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⵃⵎⴰ-ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ1998ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴱⵏ ⵍⵀⴰⵢⵜⴰⵎ-ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ2007ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⴱⵏ ⵄⴰⵛⵉⵔ-ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵍⵇⵔⵢⴰⴰⵃⵚⵉⵏ1982ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ-ⴰⵃⵚⵉⵏ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴽⵉⴼⴰⵃⴰⵃⵚⵉⵏ2008ⵜⴰⵙⵓⴽⵜ ⵏ ⴰⵟⵕⵡⴰⵍ-ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴽⵉⴼⴰⵃ-ⴰⵃⵚⵉⵏ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⴰⵃⵚⵉⵏⴰⵃⵚⵉⵏ1993ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵀⵉⵍⴰⵍ-ⴰⵃⵚⵉⵏ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴰⵃⵚⵉⵏ1998ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ-ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴰⵃⵚⵉⵏ2001ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⵚⵚⴰⵕ-ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ-ⵙⵍⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⵉⴷⴰⴰⵃⵚⵉⵏ1973ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⵉⴷⴰ-ⴰⵃⵚⵉⵏ-ⵙⵍⴰ

ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵡⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ: « ⴱⵓⵙⵉⵊⵓⵔ » ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ ⴷ « ⵜⴰⵙⴷⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ » ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ, ⴷ « ⵜⴰⵙⴷⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⵏ ⵏ ⵛⵛⵉⵅ ⵎⴰ ⵍⵄⵉⵏⵉⵏ » ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵔⵔⵉⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ, ⴰⵎⴽ ⵏⵉⵜ ⵢⴰⴽⵎⵓⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵉ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⴼ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵉⵎⵥⵍⵉ.