ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵙⴰⵍⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ, ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏⵙⵏ 1981 ⵏ ⵓⵎⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ, 1072 ⵏ ⵓⵎⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵎⵎⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴷ 862 ⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵎⵎⴹⴼⵕⵏⵉⵏ ⵉ ⵉⵙⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ, ⵏⵏⴱⴹⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵏⵛⴽ ⴰⴷ:

  • ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⵉⴽⵜ: 198
  • ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ: 179
  • ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ: 100
  • ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ: 200
  • ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵓⵃⵚⵉⵏ: 185

ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴰⵔⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⴰⴼⵓⵜⵉⵏⴰⵎⴹⴰⵏⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵙⴳ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⴰⴳⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ
ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏⵏ29615.70 %
ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ28515.20 %
ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ106356.54 %
ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏⵏ23412.50 %
ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ1878100 %

ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ 1063 ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵖⵍ 56.54 %, ⴳⵉⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏⵏ 234 ⵙ ⵓⵙⵖⵍ 12.50 %, ⴳⵉⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏⵏ 296 ⵙ ⵓⵙⵖⵍ 15.70 %, ⴰⵎⴽ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ 285 ⵙ ⵓⵙⵖⵍ 15.20 %.

ⵙⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵙⵏ ⴱⴹⴰⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⴽ ⴰⴷ:

  • ⵉⴳⵔ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏ: 351 ⵏ ⵓⵎⵡⵓⵔⵉ.
  • ⵉⴳⵔ ⴰⵇⴰⵔⴷⴰⵏ: 185 ⵏ ⵓⵎⵡⵓⵔⵉ.
  • ⵉⴳⵔ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢ: 292 ⵏ ⵓⵎⵡⵓⵔⵉ.
  • ⵉⴳ ⴰⵎⵏⴹⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵏⴰⵏ: 244 ⵏ ⵓⵎⵡⵓⵔⵉ.

ⵉⴳ ⵓⴳⵓⵣⴷⵉ ⴰⵎⵡⵜⵜⴰⵢ ⵏⴳⵔ 45 ⴰⵔ 54 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵖⵍ 52.55 % ⵙⴳ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵉⴳ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴳⵓⵣⴷⵉ ⴰⵎⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏⴳⵔ 55 ⴰⵔ 60 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 22.94 %, ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⴳⵓⵣⴷⵉ ⴰⵎⵡⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏⴳⵔ 35 ⴷ 44 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 21.03 %, ⴰⵎⴽ ⵓⵔ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵢ ⵏⴳⵔ 24 ⴷ 34 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 3.46 %.

ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵉⴳⵓⵣⴷⵉⵢⵏ ⵉⵎⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵏ ⵖⵉⵍⴰⴷⴰⵡⵜⵜⴰⵢ ⵙⴳ ⵉⴳⵓⵣⴷⵉⵢⵏ ⵉⵎⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015 ⵙ ⵓⵎⵓⵖⵓⵍ
55-6022.94 %
45-5452.55 %
35-4421.03 %
24-3403.46 %