ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ

ⵉⴽⵙⴰ ⵏⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵉ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⴳ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵖⴰ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ, ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵣⵣⵔⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴻⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵉⵜⵏⴰⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵉ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ, ⴷⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵙ ⵓⵍⴱⴱⵓⴹ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵛⴹⴰⵕ ⵉⵙⵍⵍⵃⵏ, ⴷ ⵜⵎⴳⵔⴰ ⵏ ⴳⴰⵔ ⵜⵓⴳⴰ, ⴷ ⵓⴼⵓⴹ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵏⵖ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⴰⴽⵓⵏ ⵏ ⵉⴼⵍⵡⴰⵏ, ⴷ ⵓⴽⵓⵣ ⵏ ⵡⴰⵏⴹⴰⴼⵏ ⵉⵜⵏⴰⵏ, ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⵙⵎⴽⵍ ⵓⵙⵔⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵓⵙⵛⵕⵎⴹ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴳ ⵜⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰ, ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ.

ⴰⵎⴽ ⵔⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ ⵉⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⴰⵏⵓⴽⵎⵓ ⵅⴼ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵓⵊⴷ ⴰⵙⵓⵎⵏ ⵉⵛⴰⴹⵏ ⵉ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜⴰⵙⵎⴹⵍⴰⵙⵜⵓⵎ (ⵎ2)ⵜⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⴽⵜⵓⵔ
ⵍⵎⵕⵉⴱⴰⴱ ⵎⵄⵍⵍⵇⵇⴰ50 000100%
ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵏ ⵄⴰⵛⵉⵔ25 000100%
ⴱⵟⵟⴰⵏⴰⵙⵉⴷⵉ ⴱⵍⵄⴱⴱⴰⵙ12 00010%
ⵍⵄⵢⴰ / ⵜⴰⴱⵕⵉ ⵙⵉⴷⵉ ⴹⴹⴰⵡⵉ35 00090%
ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴰⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ35 00035%
ⴰⵃⵚ ⵙⵉⴷⵉ ⴹⴹⴰⵡⵉ 12 000100%
ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⴽⵟⵟⴰⵢⴰ11 24090%
ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵓⵎⵄⵣⴰ9 57070%
ⴰⴳⵎⵎⴰⴹ ⵏ ⵔⵔⵉⵢⵢⴰⵃ24 400100%
ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⵉⴷⴰ8 00060%
ⵙⵉⴷⵉ ⴰⵎⵄⴰⵛⵓ8 40070%
ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⵍⵉ4 20090%