ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⵅⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ

ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵉⵏⵅⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵢⵉⵍⵍⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏⵙ, ⴰⵔ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵉⵏⵅⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ.

ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵓⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⴽⵍⵜ ⴰⵔ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⴽⵓ ⵜⵓⴽⵓⵍⵜ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⵎⴽ ⴰⵙ ⵉⵙⵙⵓⵔⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵜⴰⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ, ⵅⴼ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴳ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ:

  • ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ, ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵓⵍⴰ ⴳ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⵎⵀⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵓⵔⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉⴳ ⵥⵍⵉⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙⵏ ⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ.
  • ⴷ ⴽⵓ ⴰⵏⴽⴰⴷ ⵉⵡⴰⵜⵙ ⴰⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ.

ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⵅⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ, ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⴰⵣⵏ ⵉ ⵓⵎⵏⵀⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵉⵖ ⵡⴰⵏⵏⴰ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵣⵣⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴳⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵎⴽ ⵜⵜⵍⴽⴰⵎ ⵜⵏⵎⴳⵓⵏⵜ ⴽⵓ ⵡⵉⴷ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⵙ ⵓⴳⵓⵍ ⵏⵙ ⴳ ⵜⴼⵍⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ, ⵏⵉⵖ ⵉⵜⵜⵢⴰⵣⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⴽ ⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵍⴽⴰⵎ ⵏⵙ.

ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵏⵅⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ
ⵊⴰⵎⵄ ⵎⵓⵄⵜⴰⵚⵉⵎ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ
ⴽⴰⵔⵉⵎⴰ ⴱⵓⵜⵅⵉⵍ
ⵜⴰⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ
ⵕⴰⵛⵉⴷⴰ ⵃⴰⵢⵍ
ⵜⴰⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ
ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏⴱⵕⴰⵀⵉⵎ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ
ⵢⵓⵙⵙⴼ ⵖⴰⵔⴱⵉ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵚⵉⵏ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ
ⵄⵣⵣ ⵍⵄⵕⴰⴱ ⵃⵍⵉⵎⵉ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ