ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ

ⵉⵖⴰⵡⵍ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵖⴷⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ 6000 ⵏ ⵓⴽⵟⴰⵕ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⴳ ⵜⵡⵇⴰⵔⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⵉ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵉⴳⵟⵟⵓⵎⵏ ⵉⵎⵙⵎⴰⴷⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ (ⵉⵎⵉⵏ ⵢⵉⵍⵍ ; ⵜⵉⴹⴹⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ; ⵜⴰⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ ; ⵜⴰⵏⵓⴹⴼⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ; ⴰⵙⵎⵓⵔⵔⵉ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ; ⴰⴳⵍⵎⴰⵎ ⵏ ⵙⵙⵀⵓⵍ).

ⴰⵎⴽ ⵉⵡⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴳⵟⵟⵓⵎⵏ ⵣⵡⴰⵔⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵣⵡⵉⵔⵉ:

ⴰⴳⵟⵟⵓⵎ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ: ⵉⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ

ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵏⵓⴼⵍⵓ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ, ⵉⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏⴳⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ « ⴰⵙⴰⴽⴰ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ » ⴳ ⴰⴱⵓ ⴹⴰⴱⵉ.

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵇⵇⵓⵍ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ 7 ⵏ ⵉⵎⵍⵢⵓⵏⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ 30 ⵏ ⵓⴽⵟⴰⵕ, 530000 ⵏ ⵓⵎⵉⵟⵕ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵣⴷⵖⵜ, ⴷ ⵉⵙⵏⵙⴰ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵉⵛⵕⵎⴰⴹⵏ ⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴼⵓⵢⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵏⵓⴼⵍⵓ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ.

ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⴰⴷ:

1.ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ, ⴰⵎⴽ ⵉⵏⵏⴹ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏⵙ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2007, ⵉⵜⵜⵓⵢⵎⵉ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⴷ, ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴹⵕⵕⴰⵚ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ 19 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⴳ 31 ⵏ ⵓⵙⴱⴷⵓⴷ, ⵉⴱⴹⵓ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ:

  • ⴰⴹⵕⵕⴰⵚ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ: ⵉⴳⴰ ⴰⴹⵕⵕⴰⵚ ⴰⵏⴰⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ, ⵢⵉⵡⵉ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵙⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⴰⵔⵉⵎⴰ ⴳ ⵙⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵍⵄⵉⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⴱⵏⵓ ⵙⵉⵏⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴳ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⴷ ⵣⵓⵏ ⴷ: ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ.
  • ⴰⴹⵕⵕⴰⵚ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⵉⵣⴷⵉ ⵏⴳⵔ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵓⵃⵉⵟ ⴷ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕ (ⴰⵙⴳⵏⴰⴼ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵓⵙⵙⴼ) ⴷ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ ⴳ ⵙⵍⴰ ⵙ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⴷⴳ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ.

2.ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ: ⵉⵏⵏⴹ ⵙ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2007, ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵙ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⴷ ⵓⵏⵎⵎⴰⵢ ⵏⵙ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⴷⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⵛⴽⵓⵏ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ 1,2 ⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⵎⵣⵓⴳⵔⵏⵉⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ ⵙ ⴽⵓ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵉⵎⵉⴽⵍⵏ ⴷ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⵣⵍⴰⵍⴰⵎⵏ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ ⵉⴳⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴹⵕⵕⴰⵚⵏ.

3.ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵡⴷⴰⵢⴰ: ⵉⵏⵜⵉ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⴽⵛⴰⵎ ⵙⵉⵙ ⵙⴳ ⵓⵙⵓⵏⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⴹⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⴳⵓⵢⵜⴰ ⵙ ⵜⵖⵣⵉ ⵏ 1022 ⵎⵉⵟⵕ, ⴰⵎⴽ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵡⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⴷⴷⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵅⴼ ⵓⵏⵓⴽⵎⵓ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴽⵍⵉ ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ, ⴷ ⵓⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵓⴽⵎⵓ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵇⴱⵓⵔ.

4.ⴰⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵏⵓⴼⵍⵓ (ⵎⴰⵕⵉⵏⴰ- ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ): ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⵓⵜⵏ, ⴰⵛⴽⵓⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ 8 ⵏ ⵓⴽⵟⴰⵕ ⴷⴰ ⵙ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵓ 250 ⵏ ⵜⵉⵔⴼⵜ, ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⵓⵢⵛⵕⵕⴰⴽ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⵏⵓⵜⵛⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵏⵓⴼⵍⵓ, ⴷ ⵜⵣⴷⵖⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵏⵙⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵜⵚⵚⵓⵎⵄⵉⵜ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ, ⴷ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵙⵍⴰ.

ⴰⴳⵟⵟⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ / ⵜⵉⴹⴹⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ

ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⴳⵔ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⴰⴼⴰⵙⵉ ⴷ ⵓⵥⵍⵎⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ, ⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏⴳⵔ ⵓⵙⴼⴼⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ ⵏ ⵍⵡⵍⵊⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⵉⴳⴰ ⵓⴳⵟⵟⵓⵎ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ, ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⵜⴰⵙⴽⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵖⴰⵍⵏ ⵙ 112 ⵏ ⵓⴽⵟⴰⵕ, ⵜⵜⵓⵢⵥⵍⴰⵢ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ:

  • ⵜⵉⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉ.
  • ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ.
  • ⵉⵙⵏⵙⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ.
  • ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⴰ.
  • ⵜⴰⴽⴰⴼⵓⵜ.
  • ⵓⵔⵜⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵏ 10 ⵏ ⵓⴽⵟⴰⵕ (ⵏⴳⵔ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⴷ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ).
  • ⴰⵎⵣⴳⵓⵏ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷⴳ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵏ 27000 ⵏ ⵎⵉⵟⵕ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ.

ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⵙⵙⴰⴳⴳⵯ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⴰⴷ: