ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ

ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⵄ ⵍⵎⵓⵄⵜⴰⵚⵉⵎ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1961 ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵣⵏⵉⵜ, ⵉⵜⴰⵀⵍ ⵉⴳ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⴽⴽⵯⵓⵥ ⵜⴰⵔⵡⴰ, ⵢⵓⵎⵥ ⵜⴰⵜⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ, ⴳ ⵜⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⵊⵢⵓⵍⵓⵊⵉⵜ, ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵖⵏⵉⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ:

 • ⴰⵏⵎⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⴳ ⵜⵥⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵙⴳ 1987 ⴰⵔ 1997.
 • ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵏ ⵙⴳ 1997 ⴰⵔ 2009.
 • ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵖⵍⴼ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ[1] ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵙⴳ 1999 ⴰⵔ 2005.
 • ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵙⴳ 2003 ⴰⵔ 2009.
 • ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⵉⴽⵜ ⵙⴳ 2003 ⴰⵔ 2013.
 • ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵏⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵏⴹⴰⵏ ⵙⴳⵎⵉ ⵏ 2011.
 • ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳⵎⵉ ⵏ 2012.
 • ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵓⵙⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴷⴰⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵙⴳ 1997 ⴰⵔ 2012.
 • ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ 2010 ⴰⵔ 2015.
 • ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.
 • ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴳ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵜⴰⵖⵜ ⵅⴼ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵅⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ 2016.

[1] ⴰⵔⴽⴰⵡⴰⵍ ; ⵜⴰⴹⴰ.