ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ

ⵉⵙⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵜⵔ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵉⵜⵜⵓⵢⴼⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴽⵓ ⵜⵉⵃⵓⵏⴰ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵛⵛⵉⵡⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⴽⴼⴰⵢⵉⵏ, ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ, ⴷ ⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵓⵙ ⵙ ⵓⵎⵜⵡⴰⵢ ⴷ ⵉⴱⵅⵅⵓⵢⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⴷⴰⵢⵏ, ⴷ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵥⴳⴰⴹ, ⴷ ⵉⴹⴰⵏ ⵉⵊⵍⴰⵏ, ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵔⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.

ⴰⵎⴽ ⵜⵜⵓⵢⴱⴹⴰⵏⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴳ ⵙⵍⴰ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵉⵙⵏⵉⴹⵉⴼ ⵣⵓⵏ ⴷ:

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ    

ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵎⴰⵢⴰⴷ:

 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵛⵕⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉⵙⵙⵉⵣⴷⴳⵏ ⴰⵎⴰⵏ.
 • ⴰⴳⴳⵯⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵯⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵚⵍⴰⴹ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵜⴼⴽⵉ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⴱⴰⵢⵢⵓⵔⵏ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵜⵓⵣⴷⵖⵜ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵯⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜ ⴷ ⵉⵡⵉⵣ ⴷ ⵉⵕⵉⵥ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵣⴰⵡⵔⴰⵏⵏ ⵉⵙⵎⴷⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵔⴰⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵉⵏⵣⵡⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⴷⵓⴷ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵔ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⵛⵛⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⵀⵉⵊⵊ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⴳⴷⵓⴷ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵇⴱⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵏⵣⵡⵉⵍⵜ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵏⵖⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⴰⵏⵜ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴷⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙⵏ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ.
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ.
ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵍ ⴳ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ    

ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵎⴰⵢⴰⴷ:

 • ⴰⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵍ ⴳ ⵜⵊⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵖⵢⴰⵍ.
 • ⴰⵣⴳⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵉⴳⵍⵓⴳⴰⵍ ⴷ ⴳⴰⵔ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ.
 • ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⵅⴼ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵍ ⴳ ⵡⴰⴱⵉⴱⴰ.
 • ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⵅⴼ ⵜⵎⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ.
 • ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⵅⴼ ⵓⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵍ ⴳ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ.
 • ⴰⵙⵇⵉⵍ ⴳ ⵉⴱⵅⵅⵓⵢⵏ.
 • ⴰⵙⵇⵉⵍ ⴳ ⵉⴱⵉⵇⵙⵏ.
 • ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵖⵉ ⵏ ⵉⴹⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵛⵛⵉⵡⵏ ⵉⵎⵀⵔⴰⵛ.
 • ⴰⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵅⴼ ⵜⵎⴳⴳⴰⵢⵉⵏ.
ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⴼ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ    

ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵎⴰⵢⴰⴷ:

 • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰ.
 • ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⴳⵣⴰⵢ.
 • ⴰⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵉⵣⵣⴰ.
 • ⴰⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵔⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.
 • ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵎⴹⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⴹ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⴰⵏ.
 • ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⵉⵡⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵔⴱⴱⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵉⵙⵉⴹⵏⵏ.
ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⴼ ⴰⵔⴰⵢⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵏⴰⵏ   

ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵎⴰⵢⴰⴷ:

 • ⴰⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ.
 • ⴰⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵍ ⴳ ⵜⵓⵥⴳⵉⴹⵜ.
 • ⴰⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵉⵍ ⴳ ⵜⵓⵥⴳⵉⴹⵜ.
 • ⴰⵙⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵇⵉⵍ ⴳ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⵜⵉⵎⵏⴹⴰⵕ (ⵉⵏⵟⵟⵉⵕⵏ).
 • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⴹⴽⴽⵯⵕ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ.
 • ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⴷⵓⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵉⵃⵛⴰⵛ.