ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵚⵉⵏ

ⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⴰⵎⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵇⵔⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⴰⵃⵚⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 462.92.2, ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵥⵕⴰⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1992, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵢⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷ ⵓⵙⵓⵏ, ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003, ⵉⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵓⵎⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 78.00 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵥⵕⴰⴳⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵯⵔⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 1.02.297 ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 03 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2002, ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵚⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ.

1.ⴰⵏⵙⴰ:

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵚⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵍⵙⴰ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵡⵜⵜⵓ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ, ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵙⵀⵓⵍ ⴷ ⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ, ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ ⴷ ⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ, ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵙⵀⵓⵍ.

 ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 37,29 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⴰⵎⴽⴽⵯⵓⵥ, ⵜⵖⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵕⵕⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 105 ⵏ ⵎⵉⵟⵕ, ⵢⴰⵡⴹ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴹⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳⵉⵙ 545 ⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵟⵕ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵎⴽ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 24 c°.

ⴰⵎⴽ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 214 540 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵙⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⵓⵣⴷⵖⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014, ⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⴳⴰ 24 % ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ 890 403 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

2.ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ:

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵚⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴰⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵉⵙⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴳⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ:

  • ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ: ⵙⵍⴰ ⵊⴷⵉⴷⴰ.
  • ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵍⵇⵔⵢⴰ.
  • ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ: ⵍⴱⴰⵕⴰⴽⴰ.

ⵢⵉⵍⵉ ⵏⴳⵔⵜⵓⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ: ⵙⵍⴰ ⵊⴷⵉⴷⴰ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵡⴰⵍⴰ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵛⴰⴷ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵚⵚⴰⴼⴰ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵕⴰⴽⴰ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵍ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴼⴰⵕⴰⵃ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵏⵀⴹⴰ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴽⵉⴼⴰⵃ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵡⴰⵃⴷⴰ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵏⵏⴰⵚⵕ.

3.ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ:
  • ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ: ⵢⵓⵙⵙⴼ ⵖⴰⵔⴱⵉ (ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⴷⵎⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ).
  • ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ: 39.
ⵜⴰⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵚⵉⵏ
ⵢⵓⵙⵙⴼ ⵖⴰⵔⴱⵉ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⵅⵅⴰⵜ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵍⵃⵚⵉⵏⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵡⵍⴷ ⴷⴷⴰⵖⵔⵉⵢⴰ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵯⵓⵥ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵏⵚⵓⵕ ⴱⵍⵃⴰⵊⵊ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵍⵎⵕⴰⵃⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵏⴰⵊⵉⴱ ⵟⵕⴰⴼⵉ
ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⵍⵉ ⵎⵉⵔⴽⵓ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵏⵏⴱⵉ ⵍⵎⵔⵣⵓⵇⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵍⵃⵙⵏ ⴰⵀⵡⴰⵜ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⵜⵎⴰⵏ ⵍⵎⵓⴷⴷⵏ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵅⵛⵉⵏ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⴰⵎⵉⴷ ⴱⵟⵟⴰⵕ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵕⵕⴰⴽⵉ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵕⴰⴷ ⵡⴰⵔⵢⴰⵖⵍⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⴰⵍⵉⵎⴰ ⵛⵛⵡⵉⴽⴰ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵏⵓⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴱⴰ ⵎⵓⵃⵎⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵕⴰⴱⵉⵄ ⵍⴽⵃⵍⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵙⴰⵕⴰ ⵍⵎⵍⵉⵃ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴷⵔⵉⵙ ⵀⵏⵏⴰⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵄⵟⵉⵢⴰ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⴰⵢⴰⵜ ⴱⵓⴼⵕⴰⵛⵏ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏⵄⵟⵉⵢⴰ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⵙⵄⴷⴰⵡⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵍⵄⵎⵕⴰⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵢⴰⵃⵢⴰ ⵡⵍⴰⴷ ⵍⴱⵚⵉⵕⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵏⴼⴰⵜⵃ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴱⵓⵊⴷⵉⵢⴰ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵎⵙⵏⴰⵡⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴼⴰⵀⵎⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⵎⴰⴷ ⴼⵔⵉⵛⵉⴷⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎ ⴰⵄⵍⵉⵍⵓⵛ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴱⵇⵇⵉⵡⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴼⴰⵜⵃⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ