ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ

ⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⴰⵎⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵇⵔⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ ⵙ ⵓⵎⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 462.92.2, ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵥⵕⴰⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1992, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵢⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷ ⵓⵙⵓⵏ, ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003, ⵉⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵓⵎⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 78.00 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵥⵕⴰⴳⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵯⵔⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 1.02.297 ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 03 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2002, ⵜⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ.

ⴰⵏⵙⴰ:

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ, ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ, ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⵉⴽⵜ ⴷ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ, ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵉⴳⵉⵔⵡ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ.

ⴰⵙⵜⵓⵎ ⵏⵏⵙ: 9,76 ⴽⵍⵎ2 (ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⴰⵎⴽⴽⵯⵓⵥ).

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ: 174.934 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ (ⵙⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014).

ⴰⵎⴽ ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ ⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ, ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⵉⵏⵢⵉⵏ, ⴳ ⵉⴳⴰ ⵓⴷⵓⴼ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵡⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ, ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⵓⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵔⵓⴱⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵡⵉⵏ, ⵉⴳ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵚⵟⵕⴰⵜⵉⵊⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵏⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ.

ⴰⵎⴽ ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵖⵔⴰⴱ ⵏⵏⵙ ⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ 4.5 ⴽⵍⵎ, ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴳⵉⵙ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ.

ⵜⴰⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ
ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏⴱⵕⴰⵀⵉⵎ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎ ⵍⵓⵔⵉⴽⴰ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⵍⵎⵃⵎⴷⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵟⵟⴰⵀⵕ ⵍⵎⵙⵄⵓⴷⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵯⵓⵥ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵍⵃⵛⵡⴰⵏ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⵍⵉ ⴰⴱⵊⵉⵊ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⵉⵚⴰⵎ ⴽⵜⵜⴰⵏⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵔⵉⵎ ⵍⴼⵉⵍⴰⵍⵉ ⵄⵍⴰⵛ
ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵙⵀⵎⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⵎⵊⵉⴷ ⴱⵕⵕⵄ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵏⴰⵊⴰⵜ ⵚⵚⵖⵉⵔⴰ ⴱⵏⵚⵖⵉⵔ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⵉⵍⴰⵀ ⵍⵀⴰⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⴱⴰⵇⵉ ⵍⵎⴱⴰⵕⴽⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵓⵡⴰⵇⵇⴰⵜ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⵎⵙⵀⵀⵍ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵉ ⵕⵕⴰⵀⵓⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴽⵍⵜⵓⵎ ⵎⵛⵎⴰⵛ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⵉⵚⴰⵎ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⴰⴽⴷⵓⵎ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵟⴰⵕⵉⵇ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵙⵙⴰⵢⵢⵉⴷ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵕⵉⴹⴰ ⵊⴰⵕⵓⵏⴷⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵟⴰⵀⴰ ⵍⵃⴰⵔⵜⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵎⴰⵏ ⵛⵛⴽⵔⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵏⵓⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴰⵣⵔⴰⵇ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵊⵡⵡⴰⴷⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⵖⵏⵉ ⴱⵍⵀⵓⵙ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⴰⴼⵉⴹⴰ ⴼⴰⵕⴰⴹⵉ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵍⵇⵏⴷⵓⵙⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴽⵉⵃⵍ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⵍⵟⵉⴼ ⴱⵏⵄⵣⵣⵓⵣ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵎⴰⵏ ⵍⵇⴰⵙⵉⵎⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵢⵓⵏⵙ ⵚⵉⴱⵕⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵍⵓ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵏⵓⴼⵍ ⴱⵏ ⵜⵜⵀⴰⵎⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵊⴰⵎⴰⵍ ⴱⵏⵛⵇⵔⵓⵏ ⴽⴰⵔⵉⵎⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ