ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ

ⵜⴰⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ
ⵊⴰⵎⵄ ⵍⵎⵓⵄⵜⴰⵚⵉⵎ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
elmoatassim@villedesale.ma
ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴷⴷⵡⵉⴱⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
rachid.douibi@villedesale.ma
ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵜⵜⵡⵉⵊⵔ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
adil.touiger@villedesale.ma
ⴱⴰⵀⴰ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
bahaeddine.akdi@villedesale.ma
ⵍⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵖⵓⵎⵎⴰⵔⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
elmostafa.ghomarie@villedesale.ma
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵍⵓ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
mohammed.laalou@villedesale.ma
ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵟⵉⴼ ⵙⵓⴷⵓ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
abdellatif.soudou@villedesale.ma
ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵊⴰⵡⴰⴷⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
mustapha.jawadi@villedesale.ma
ⵙⵙⴰⵄⵉⴷ ⴽⴰⵎⴰⵍ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
said.gamal@villedesale.ma
ⵃⴰⵍⵉⵎⴰ ⵛⵛⵡⵉⴽⴰ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
halima.chouika@villedesale.ma
ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
hicham.elhassani@villedesale.ma
ⴽⴰⵔⵉⵎⴰ ⴱⵓⵜⵅⵉⵍ
ⵜⴰⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ
karima.boutkhil@villedesale.ma
ⵕⴰⵛⵉⴷⴰ ⵃⴰⵢⵍ
ⵜⴰⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ
rachida.hayel@villedesale.ma
ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏⴱⵕⴰⵀⵉⵎ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ
aziz.benbrahim@villedesale.ma
ⵢⵓⵙⵙⴼ ⵖⴰⵔⴱⵉ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵚⵉⵏ
youssef.gharbi@villedesale.ma
ⵄⵣⵣ ⵍⵄⵕⴰⴱ ⵃⵍⵉⵎⵉ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ
azelarab.halimi@villedesale.ma
ⵍⵊⵉⵍⴰⵍⵉ ⵙⵉⵏ
ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
jilali.sine@villedesale.ma
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴽⵔⴱⵓⴱ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
mohamed.guerboub@villedesale.ma
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵣⵣⵡⵉⵜⵏ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
mohamed.zouiten@villedesale.ma
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵖⵏⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
mohammed.gheni@villedesale.ma
ⵃⵎⴰⴷ ⴼⵔⵉⵛⵉⴷⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ahmed.farchidi@villedesale.ma
ⵙⴰⵄⵉⴷⴰ ⵡⵍⴷ ⵄⴰⵣⵉⵣ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
saida.oueldaziz@villedesale.ma
ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵍⵄⵎⵕⴰⵏⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
jamal.elamrani@villedesale.ma
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴽⵉⵃⵍ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
mohammed.elkihal@villedesale.ma
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⵎⵙⵀⵀⵍ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
fatima.msahel@villedesale.ma
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
hassan.idrissi@villedesale.ma
ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴱⴰⵇⵉ ⵍⵎⴱⴰⵕⴽⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
abdelbaki.lambarki@villedesale.ma
ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵍⵎⵕⴰⵃⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
khadija.lamrahi@villedesale.ma
ⵏⵓⵕⴷⴷⵉⵏ ⵍⴰⵣⵔⴰⵇ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
noureddine.lazrek@villedesale.ma
ⵃⵎⴰⴷ ⵙⵙⴼⵢⴰⵏⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ahmed.sefiani@villedesale.ma
ⵃⵎⴰⴷ ⵍⴱⵄⴱⵉⵄ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ahmed.labeibie@villedesale.ma
ⵃⵎⴰⴷ ⵏⴰⵊⵉⴱ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ahmed.najib@villedesale.ma
ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵙⵙⵏⵜⵉⵙⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
driss.sentissi@villedesale.ma
ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
driss.elotmani@villedesale.ma
ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵚⴰⴷⵉⵇ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
nabil.elghalbi@villedesale.ma
ⴰⵛⵕⴰⴼ ⵔⴱⵓⵍⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
achraf.rabouli@villedesale.ma
ⵟⵟⴰⵀⵕ ⵎⵙⵄⵓⴷⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
taher.messaoudi@villedesale.ma
ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵍⴰⵎⵖⴰⵔⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
larbi.lamghari@villedesale.ma
ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵙⵙⴰⵍⵎⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
larbi.salmi@villedesale.ma
ⵍⵄⵢⵢⴰⵛⵉ ⵍⵃⴰⵔⵜⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
elayachi.harti@villedesale.ma
ⵍⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⵏⵔⵡⴰⵏ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
mustapha.benrouane@villedesale.ma
ⵓⵎⵎ ⴽⴰⵍⵜⵓⵎ ⴰⵏⵡⴰⵕ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
omokeltoum.anouar@villedesale.ma
ⵜⵓⵔⵉⵢⵢⴰ ⵟⴰⵕⵉⴼ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
touria.touraif@villedesale.ma
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵡⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
hassane.elabdellaoui@villedesale.ma
ⵃⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵃⵣⵓⵏ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
hammani.amahzoune@villedesale.ma
ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵖⴰⵣⴰⵍ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
hanane.ghazal@villedesale.ma
ⵃⴰⵢⴰⵜ ⴱⵓⴼⵔⴰⵛⵏ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
hayat.bouffarrachen@villedesale.ma
ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴼⵜⵃⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
khalid.fathi@villedesale.ma
ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵇⵓⵣⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
khalid.kouza@villedesale.ma
ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵄⴰⴱⴷⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
rachid.elabdi@villedesale.ma
ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴱⵓⵊⴷⵉⵢⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
rachid.boujdiya@villedesale.ma
ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⵢⴰ ⵃⵎⵉⴷⴰⵏ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
zakaria.hmidane@villedesale.ma
ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⵙⵄⴷⴰⵡⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
said.saadaoui@villedesale.ma
ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵍⵃⵚⵉⵏⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
adil.hossaini@villedesale.ma
ⵄⴰⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵎⴰⵏ ⵛⵛⵉⴽⵔⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
abderrahman.chokri@villedesale.ma
ⵄⴰⴱⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎ ⵍⵓⵔⵉⴽⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
abdesselam.louraiga@villedesale.ma
ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵍⵓⵟⴼⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
abdelkader.loutfi@villedesale.ma
ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴽⴰⵔⵉⵎ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏⴰⵟ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
abdelkrim.haiat@villedesale.ma
ⵄⴰⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ ⵄⴰⵛⵛⴰⵇ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
abdellah.achak@villedesale.ma
ⵄⴰⴱⴷ ⵏⵏⴱⵉ ⵍⵎⵔⵣⵓⵇⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
abdenbi.elmarzouki@villedesale.ma
ⵄⴱⴷ ⵍⵎⵊⵉⴷ ⴱⴰⵕⴰⵄ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
abdelmajid.baraa@villedesale.ma
ⵄⴷⵏⴰⵏ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
adnane.idrissi@villedesale.ma
ⵍⵃⵙⵏ ⴰⵀⵡⴰⵜ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
Lahcen.Ahouate@villedesale.ma
ⵄⵉⵚⴰⵎ ⵍⴽⵜⵜⴰⵏⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
issam.kettani@villedesale.ma
ⵄⴰⵍⵉ ⴰⴱⵊⵉⵊ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ali.bjij@villedesale.ma
ⵄⴰⵍⵉ ⵎⴰⵖⵏⴰⵡⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ali.maghnaoui@villedesale.ma
ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵙⵙⴰⵏⵜⵉⵙⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
omar.sentissi@villedesale.ma
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⴰⵀⵕⴰ ⵀⵉⵔⴰⵜ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
fatimazahra.hirate@villedesale.ma
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵓⵣⵉⴷⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
fatima.bouzidi@villedesale.ma
ⵇⴰⵙⵉⵎ ⵏⵏⵄⴰⵢⵎⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
kacem.naimi@villedesale.ma
ⵍⵓⴱⵏⴰ ⵍⴽⴰⵃⵍⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
loubna.elkohli@villedesale.ma
ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⵍⵎⵃⵎⴷⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
latifa.elmhammedi@villedesale.ma
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵣⵣⵍⵣⵓⵍⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
mohamed.zelzouli@villedesale.ma
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵛⴽⴷⴰⵍⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
mohammed.chakdali@villedesale.ma
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵍⵉⵃⵢⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
mohamed.elahia@villedesale.ma
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵄⵟⵉⵢⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
mohammed.benattia@villedesale.ma
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⵡⵡⴰⴷ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
mohamed.aouad@villedesale.ma
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⴰⵊⵊⴰⵔ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
Mohamed.ouajar@villedesale.ma
ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵅⵅⴰⵜ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
mostafa.bakhat@villedesale.ma
ⵎⵓⵏⵉⵔ ⴱⵏⵢⵓⵙⴼ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
mounir.benyoussef@villedesale.ma
ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵛⵉⵅⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
nabil.cheikhi@villedesale.ma
ⵏⴰⵊⵉⴱ ⵟⴰⵕⴰⴼⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
najib.terrafi@villedesale.ma
ⵏⴰⵊⵉⵢⴰ ⵍⵎⴰⵚⵍⵓⵃⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
najia.elmaslouhi@villedesale.ma
ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
nezha.elouafi@villedesale.ma
ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴱⵍⴽⵔⴰⵣ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
hicham.belguezzar@villedesale.ma
ⵢⵓⵏⵙ ⵚⵉⴱⵕⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
youness.saibari@villedesale.ma