ⵓⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵙⵍⴰ

ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵙ ⵜⵏⴷⵉ ⵏ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⴰⴷⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵖⵍⵓⵍⵜ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵜⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵚⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵏⴰⵍ ⵏ ⵉⵏⴼⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2010, ⵙ ⵜⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⵜⴼⴼⴰⵖ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵉⵖⵔⵎⵏ ⵏ ⵜⵣⴳⵣⵓⵜ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020, ⵜⵙⵙⵉⵡⵙ ⴳ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵣⴳⵣⵓⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ: ⴰⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴷ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ, ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵄⵎⵓⵕⴰ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⴷⵉⵏⴰⵏⵏ, ⴰⵎⴽ ⵉⵟⵟⴼ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ (ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 300 ⵏ ⵓⴽⵯⵟⴰⵕ) ⵉⵙⵙⴽⴼⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵡⵓⵔⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵣⴳⵣⵓⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ.

ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ:

  • ⴰⵙⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵣⴳⵣⵓⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ.
  • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⵎⵓⵢⵏⴰ ⵉⵛⵕⵎⴹⵏ ⵙ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⵙⵍⵏ.
  • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵛⵕⵕⴽⵏ ⵉ ⵓⴳⴰⵔⵓ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ.
  • ⵜⴰⵥⵥⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵎⵢⵉⵙⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵙ ⴳ ⴽⵓ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ.

ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴷⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴷ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵣⴳⵣⵓⵜ, ⴷ ⴽⵓ ⴰⵢⴷⴰ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵄⵎⵓⵕⴰ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵙⴳ ⵉⵙⴼⴽⵉⵡⵏ ⵏⵙ, ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⴳⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵇⵉⵍ ⴳ ⵓⵙⵏⵣⵔⵓⴼ ⴷ ⵜⴳⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴼⵊⴰ ⵉ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ.

ⴰⵎⴽ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵍⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵜⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⵏⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵙ ⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⴷⵔⵎⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⴹⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵛⵕⵎⴹ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⵊⴳⵓⴳⵍⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⴰⵔⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ.

ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵔⵜⵉ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵓⵙⴰⵍⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ ⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵅⴰⵍⵇ ⵟⵓⵕⵕⵉⵚ, ⴷ ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ (ⵍⵃⵓⵔⵔⵉⵢⴰ) ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⴰⵎⴽⵏⴰⵙ, ⴷ ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⴰⵛⵉⴷ, ⴷ ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⴰⵔⵓⵣ (ⵍⴰⵎⴰⵍ) ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ, ⴷ ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵍⴼⵔⵓⴽⵉ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ, ⴰⵎⴽ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⴷⵉⵏⴰⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵉⵡⵏ ⵏⵙⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙⵙⵉⵏ, ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⵏ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵙ ⵜⴰⴷⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵍⵏ ⵉⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵎ ⴰⵜⵓⵎⴰⵟⵉⴽⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ.

ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ: 
  • ⴰⵙⵜⵓⵎ: 24 ⵏ ⵓⴽⵯⵟⴰⵕ.
  • ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ: ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ; ⵜⴰⵖⵣⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵍⴰⵢ ; ⵜⵉⴼⴹⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ; ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ.
ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⴰⵛⵉⴷ:
  • ⴰⵙⵜⵓⵎ: 5 ⵏ ⵓⴽⵯⵟⴰⵕ.
  • ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ: ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ; ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⴽⵍⵏ ; ⵜⴰⴼⴹⵏⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⴷⵔⵎⵉ ; ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ; ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵔⵓⴳ.
ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ: 
  • ⴰⵙⵜⵓⵎ: 5200 ⵏ ⵎⵉⵟⵕ.
  • ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ: ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⴽⵍⵏ ; ⵜⴰⵡⴷⵔⵎⵉ ; ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ; ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵔⵓⴳⵯ ; ⴰⵙⴼⵉⵡ ⵙ ⵜⵙⴰⴼⵉⵡⵉⵏ ⵏ « LED« .