ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ

ⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵢⵕⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⵢⴰⴷⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⴷⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵓⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ, ⴰⴷ ⵜⵏ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵜⵙⵎⵢⵉⵙⵉ ⵜⵏ, ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵏ, ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵏ.  ⵅⴼ ⵡⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴼ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵙⵉⵙ, ⴷ ⵡⵉⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ, ⴷ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴰⴷ ⵙⵉⵙ.

ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ:

ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵡⵉⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴼⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵎⴰ ⵎⵓ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜ ⵜⵙⴽⵔ, ⴷⴳ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⵯⴰⵎ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵕⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ, ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⴰⵡⴷ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴷ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ.

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ:

ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵖⴰⵡⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙ ⵙ ⵓⴱⵓⴷⵔ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ, ⴰⵔ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⴹⵓⴼⵉ ⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵥⵍⵍⵉ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷⴰ ⵙ ⵉⵎⵎⵍ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⵙⴽⵔ ⵏⵉⵖ ⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵉⴳ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵙⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵢⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵣⴰⵡⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵎⵢⴰⵥ ⵏ ⵜⵏⵓⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ, ⴷ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ.

ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ:

ⴰⵔ ⵜⵜⵃⵉⵢⵢⴰⵍ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵜⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵉⵏ ⴷⴰ ⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙⴰ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ:

 • ⴰⵙⵓⵣⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵓⵥⵓⵕⴰⵕ.
 • ⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ.
 • ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵜ.
 • ⴰⵙⵉⵣⴷⵉⴳ ⴰⵏⵙⵉⵍ ⴷ ⵓⵇⵓⵔⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⴳⴳⵓⴼⵙⴰⵏ.
 • ⴰⵙⵙⵖⵓⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵢⴰⵙ ⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴷ ⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵙⵏ ⵜⴳⵎⵎⴰ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵜ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ, ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏⵙ ⵙ ⵉⵎⴹⵕⴰ, ⴷ ⵓⵙⵎⴽⵍ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏⵏⵙ.
 • ⴰⵙⵉⴽⵍ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⵔⵓⵢⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴷ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵓⵍⴷⵉⵜⵉⵏ.
 • ⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ.
 • ⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴳⵯⴰⵙ.
 • ⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵢⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⵍ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⴷ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ.
 • ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵔ.
 • ⵉⴼⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴹⴼⵓⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵢⴰⴼⵓ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ.
 • ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⴰ ⵏ ⵉⵎⵏⴷⵉ.
 • ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⵓⴷⴷⴰ.
 • ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵔⵜⴰⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.
 • ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵔⵙⵉⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⴱⴷⵓ.

ⴰⵎⴽ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵙⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ:

 • ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⴰ ⵙ ⵜⵓⴳⵯⵜ.
 • ⵉⵙⵖⵔⴰⵙ ⴷ ⵜⵖⵔⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵢⵢⵉ.
 • ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⴰ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ.
ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ: 

ⵙ ⵜⵎⴽⵙⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴷⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ, ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉ ⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ:

 • ⵉⵡⵉⵣ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵉⵡⵏⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⴰⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵏⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⵣⴷⵖⵜ, ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵎⵢⴰⵎⴰⵥⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵓⵣⴷⵖⵜ.
 • ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵡⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵯⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⵖ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⵓⵙⵓⵏⵜ, ⴰⵡⴷ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⴷⵖⵓⵔⴰ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉ, ⵙ ⵓⵎⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵙⵍⴳⵏ.
 • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵣⵓⴳⴰⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵢⵥⵍⴰⵢ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⴽ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⵉ ⵜⴰⵙⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴰ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙ.
ⵉⵡⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ: 

ⵉⵜⵜⵓⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵢⵜ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⵡⵉⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵕⵉⴹ ⴳ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⴰⵏⵏ, ⴹⴰⵕⴰⵟ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴳ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵢⵜ ⵙ ⵓⵎⴽ ⴷⴰ ⵙ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.

ⵉⵜⵜⵓⴽⵕⵕⴰⴼ ⵅⴼ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵡⵉⵙ ⵏⴳⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴰⴷ ⵙⴳⴳⵎⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ.

ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴷⵔⴰⵡⵏ:

ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⴳⵔ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⴷⴰ ⵎⵓ ⵉⵜⵜⴼⴰⵡ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ, ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵜⴰⵍ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴽ ⵏ ⵓⵎⵖⵓⵏ ⵙ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵎⴽ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜⵎⵜⵍ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵏⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⴽ ⴷ ⵓⵥⵍⴰⵢ, ⴷ ⴰⵎⴽ ⵍⵍⵉ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ:

 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵍⵓⵖⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵏ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵀⴹⴹⵉⵕⵏ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵏⴰⵏⵉⵏ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴽⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵓⵏⵜ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵙⵓⵛⴼⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵣⵍⴰⵍⴰⵎⵏ ⴷ ⵢⵉⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⵔⵏ.
 • ⴰⵇⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.
 • ⴰⵙⵎⴽⵉⵍ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴷⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵖⴰⵣⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⵍⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.
 • ⴰⵙⴰⴽⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵣⴰⵡⵔⴰⵏ.
 • ⴰⵙⴰⴽⵓⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.
 • ⴰⵙⴰⴽⵓⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵏⵙ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ.
 • ⵜⵉⵙⴽⵉ ⴷ ⵓⵙⴰⴽⵓⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.
 • ⴰⵙⵏⵣⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.
ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵉⵏⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ:

ⴰⵔ ⴷ ⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵉⵏⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⵙ ⵏ ⵉⵏⵣⵣⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⴽ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏⴳⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴽ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⴰⴷ:

 • ⴰⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⴰⴽⵓⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵇⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⵎⴰ.
 • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⴰⴽⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵊⴰⵀⴷⵉⵢⵏ.