ⵜⵉⴷⵔⴰⵡⵉⵏ

ⵙ ⵜⴼⵍⵙⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⵕⵥⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵉⵏ ⵓⵔⵔⵓⵜⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴷ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⵏⵓⵕⵥⵎⵜ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵥ ⵏ ⵜⵔⵎⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵥⵉⴹⵕⵉⵏ ⴷⴰ ⵙ ⵉⵛⵛⵉⵍ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵖⴰⵡⵍⴰⵏⵜ, ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⴽⵓ ⵜⵉⵣⵍⵖⴰ ⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵍⵓⵎ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⴳⴳⵓⴳⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵡⴰⵏⴽⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵉⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴽⵓ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ, ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵏⴷⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵣⵡⵓⵔ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏⵙ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵉⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴷ ⵡⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⵉⵎⵎⴷⵔⵓ ⴳⵉⵙ, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵡⴰⵜⵙ ⴰⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵙ ⵜⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵜⴰⵍⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⴰ, ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ, ⴷ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ.

ⵙ ⵓⵎⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵉ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵜⴳ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⵍ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⴰⵎⴽ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⴷ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ, ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵅⴼ ⵓⵎⴷⵔⵓ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷⴰ ⵉⵙⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵓⵛⵡⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵙ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵜⴰⵎⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜ.

ⵙⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵡⴰⵏⴽⴰⵏ

ⵉⵙⴰⴽⵏⵉⵡⵏ ⴷ ⵉⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ:

ⴰⵡⴰⵏⴽⵉⵖⵔⵎⴰⵎⵣⵔⵓⵢ
ⵜⵓⵏⵙⴰⵕⵢⴰⵏⴰ1982
ⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍⴱⵓⵔⵜⴰⵍⵉⴳⵔⵉ1998
ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵜⵍⴰⴽⵙⴰⴽⴰⵍⴰ1998
ⵙⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍⵢⵓⴼ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ2009
ⵙⵙⵉⵏⵉⵖⴰⵍⵖⵡⴰⵏⴷⵉ2009
ⴽⴰⵎⵉⵕⵓⵏⵎⴰⵕⵡⴰ2009
ⵔⵓⵙⵢⴰⵙⵓⵜⵛⵉ2010
ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵙⴽⴰⵏⴷⴰⵔⵉⵢⴰ2010
ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏⴱⵉⵜⵓⵏⵢⴰ2013

ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ:

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜⵉⴷⵔⴰⵡⵉⵏ
2011ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏⴳⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴼⵔⵉⴷⵛⵢⴰⴼⵏ ⴳ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ, ⴷ ⵎⵓⵔⵙⵢⴰ ⴳ ⵙⴱⴱⴰⵏⵢⴰ, ⴷ ⵍⵓⵍⵓⵜⵉⵙⴽ ⴳ ⴱⵉⵍⴰⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ "ⵙⵓⵔ".
2011ⴰⵣⵡⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵉⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⴳ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 2020.
ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ

ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ « ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ » ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵡⴰⵏⴽⴰⵏⵜ (ⵡⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⴷ ⵜⵎⵏⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ, ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵉⵡⵓⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⴰⵏⵜ ⵜⴰⵔⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⴷⵔⵓ ⴰⵎⵓⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⴳⵉⵙⵏ.

ⴷ ⵓⵎⴽ ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏⵙ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⴳⵉⵙ, ⵜⵙⵙⴳⵎⴹ ⴰⴱⵕⵓⵟⵓⴽⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵙ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵎⵓ ⴷ ⵉⵣⵡⵓⵔ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏⵙⵏ, ⴷ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵡⴰⵔⵉⵡⵏ.

ⵎⵇⴰⵔ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵓⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏⵙ ⵙ ⵓⵣⵓⴽⵍ, ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵉⴳ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵉ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏ ⵉⵛⵡⴰⵏ.

ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ, ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵣⴳⴰⵡ ⴷ ⵓⵙⵎⵢⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ, ⴰⵔ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵓⵏⴰⵡⴰⵢ ⴰⵎⴰⵏⴰⵍ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⴰⴷ, ⵙ ⵓⴳⵍⴰⵣ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷⴰ ⴳ ⵉⵡⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵔⴰⵢⵏ ⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ, ⴷ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵉⵏⴰⵔⴰⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴼⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵏⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ.

ⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⵓ, ⵙⵔⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵇⵓⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⴱⴷⴷⴰⴷ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ.

ⵜⵍⴽⵎ ⵜⵔⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵔⵙ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵙⵉⵙ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵙⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵙⵉⵔⴰⵏ ⴷⴰ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 10 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2014 ⵙ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵍⴰⵢⵜ[1] ⵏ ⵍⵖⵔⴱ-ⵛⵛⵔⴰⵔⴷⴰ-ⴱⴰⵏⵉ ⵃⵙⴰⵢⵏ, ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⵍⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ-ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ « ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ».

ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ, ⵙⴳ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵉⵡⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴷ ⵜⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵏⴳⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ.

ⴰⵎⴽ ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵢⵓⴼⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⴱⵏⵉⵇⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵚⵕⵓⴹⵏ ⵜⵉⵍⵉ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵎⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵡⵏⴰⴼ ⴰⴷ, ⴰⵎⴽ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⴷ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵚⵕⵓⴹⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.


[1] ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ, ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⵉⵙⵙ 461.