ⵜⴰⵣⴷⴳⵜ

ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵉⵛⵡⴰⵏ, ⴷ ⵉⵎⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵉⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵎⵏⴰⴷⵏ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ, ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵖⴼⵔ ⴰⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵉⵡⵙ ⴳ ⵡⴰⵍⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⴷ ⵓⴼⵓⴹ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵍ, ⴰⵎⴽ ⵜⵙⵙⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ, ⴷ ⵓⵙⵏⵉⴹⵕ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ, ⵎⵇⴰⵔ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⵛⵡⴰⵏ, ⵜⵣⵔⵉ ⵜⵔⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⵔⵉⵡⵉⵏ ⵙⵙⵍⴽⵎⵏⵜ ⴰⵎⵀⵉⵡⴹ ⵙ ⵜⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵏⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵓⵖⵓⵏⵏ ⵏⵏⵙ, ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ ⵉⵙⵙⵉⵡⵍ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵉⵣⵣⵉⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴳⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ:

  • 14 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2012 ⵜⴻⵜⵜⵕⵥⴰ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵉⵎⵎⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵜ « Violia » ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⴳⴰⵍⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⴰⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ ⵏ 635.949.40 ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⵉⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵜ ⵙ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵢⵉⵔⵏ.
  • 17 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2012 ⵜⵏⵏⴳⵎⴹ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⴰⵎⵀⵉⵡⴰⴹ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ ⴷ ⴰⵃⵚⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ « Mecomar » ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 16.140.000.00 ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵢⵉⵔⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴽⴽ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⵉⵙ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵡⵍⴳ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⴰⵢⵏ.
  • 26 ⵎⴰⵕⵚ 2013 ⵜⵏⵏⴳⵎⴹ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⴰⵎⵀⵉⵡⴰⴹ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ ⴷ ⴰⵃⵚⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ « Ozone Environnement et Services » ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 884,70 942 35 ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵙⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ, ⴷ ⵓⵙⴼⵓⴹ ⵏ ⵜⵙⵡⴰⴽ ⴷ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵏ.
  • 01 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2010 ⵜⵏⵏⴳⵎⴹ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⴰⵎⵀⵉⵡⴰⴹ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ « Tecmed » ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 111,55 607 14 ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ.
  • 09 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2012 ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⵙ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ « Tecmed » ⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵔ.

ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵙⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015, ⴰⵎⴽ ⵜⵜⵓⵢⴼⴽⴰ ⵓⵏⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⴳⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ ⴷ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ ⵉ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ « Ozone Environnement et Services » ⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵙⴰ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 39.004.746.00 ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ.

ⴰⵡⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴳⵔⴰⵡⵏ ⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ ⵙ ⵓⵎⴷⴷⵓⵣ ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009 ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015 ⵜⵍⴽⵎ 774,90 512 ⵏ ⵓⵏⵟⵟⴰⵕ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ 786.710.91 ⵏ ⵍⵉⵜⵔⵓ ⴳ ⵜⵥⵎⵉ (Lexiviat).

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⴽⵛⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴰⴷ 142.920 ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⴳⴰⵍⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 5.014.016.86 ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ.

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜⵉⴳⵔ ⴰⴽⴰⵍⴰⵏ
ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵥⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
OZONE ENVIRENEMENT ET SERVICES
- ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰ
- ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵚ
- ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕ
- ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰ
MECOMAR – MAROC
- ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵕⵉ
ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⴷⵉⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
TEODEM – MAROC
- ⴰⵎⴷⴷⵓⵣ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ