ⴰⵙⵉⵔⴰ

ⵙ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵡⵉⵙⵙ 113.14, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵙ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ, ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴷⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵇⵉⵎ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵙⵉⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ, ⴰⵎⴽ ⵙⵙⴰⴳⴳⵯⴰⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴷⴰ ⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴳⵏⴰⵙ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴽⵓ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⴽⵓⵍ ⵙ ⵉⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ, ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⴳⵏⴰⵜ ⴳ ⵉⵎⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⴷ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⵏⵙ, ⴰⵎⴽ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵉⵏⵅⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵣⵉ ⴷⴰ ⴳ ⵎⵎⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⴷⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵍⴰⵢⵏ ⵏⵙⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉⵎⵓⵕ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⴳ ⵉⵎⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ, ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⴳⵏⵜ ⴰⵔ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵣⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏⵙ ⵙ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷⵔⵙⴰⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵔⴰⴷ ⴷ ⴰⵛⴽⵉⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏⵙⵏ.

ⵊⴰⵎⵄ ⵍⵎⵓⵄⵜⴰⵚⵉⵎ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
elmoatassim@villedesale.ma
ⵔⴰⵛⵉⴷ ⴷⴷⵡⵉⴱⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ
rachid.douibi@villedesale.ma
ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵜⵜⵡⵉⵊⵔ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
adil.touiger@villedesale.ma
ⴱⴰⵀⴰ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵉⵎⴷⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵡⴰⵢⴷⴰ
bahaeddine.akdi@villedesale.ma
ⵍⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵖⵓⵎⵎⴰⵔⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ
elmostafa.ghomarie@villedesale.ma
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵍⵓ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴽⵉⵍ ⴰⵎⴷⵔⴰⵡ
mohammed.Laalou@villedesale.ma
ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵟⵉⴼ ⵙⵓⴷⵓ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ
abdellatif.Soudou@villedesale.ma
ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵊⴰⵡⴰⴷⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ
mustapha.Jawadi@villedesale.ma
ⵙⵙⴰⵄⵉⴷ ⴽⴰⵎⴰⵍ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
Said.gamal@villedesale.ma
ⵃⴰⵍⵉⵎⴰ ⵛⵡⵉⴽⴰ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵇⵇⵉⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ
halima.chouika@villedesale.ma
ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
ⴰⵎⵙⴳⵏⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵡⵙⵉ
hicham.elhassani@villedesale.ma