ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ

ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵎⴰⵙⴽⴰⵡ ⴷ ⵓⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⴰ ⵕⴱⴱⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⴳ ⴱⵕⴰⵢⵕ 2014 ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⴰⵎ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵏⵎⵎⴰⵢ ⵉⵖⵔⵎ (20142016), ⵉⵖⴰⵡⵍ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵇⵉⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵙⴳ ⵓⵙⴰⴽⵓⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵕⵚⵚⴰⵏⵉⵏ, ⴷ ⵓⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵚⵟⵟⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵇⵓⴱⵔⴰⵏ.

ⵙ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴰⵏⵎⵎⴰⵢ ⵉⵖⵔⵎ, ⴳ ⵓⵎⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵔⵉ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵙⵙⴳⵎⴹ ⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵃⴰⵚⴰⴷ (ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ), ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵏⴰⴱⵉⵍ ⴱⵏⵄⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ (ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ), ⴷ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵎⵕⵡⴰⵏ (ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵇⵓⴱⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵡⴰⵙⴰⵏⵜ).

ⴰⵎⴽ ⵉⵙⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ: ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ (ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ-ⵙⵍⴰ-ⵣⵎⵎⵓⵔ-ⵣⵄⵉⵔ), ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵓⵟⴼⵉ ⵍⵎⴰⵔⵉⵏⵉ (ⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ), ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷ ⵍⴽⴱⵉⵔ ⴱⴰⵔⵇⵉⵢⴰ (ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ-ⵙⵍⴰ-ⵣⵎⵎⵓⵔ-ⵣⵄⵉⵔ), ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵅⵉⴷⵔⵉ (ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ), ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⵓⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴰⵣⵔⴰⵇ (ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ), ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵍⵃⵢⴰ (ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ).

ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵇⵓⴱⵔⴰⵏ

ⵉⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ:

 • ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵔⵜⵉ ⵏ ⵍⴼⵉⵔⴷⴰⵡⵙ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵍⵎⵓ.
 • ⵓⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⴽ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ.
 • ⵓⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵣⴰ ⴷ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ.
 • ⵓⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⵔⵓⵢⵏ.
ⵜⵓⴷⵓⵔⵉⵏ ⴰⵔⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ

ⵉⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ:

 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵡⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ, ⵓⵍⴰ ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⴷⵔⵉⵏ ⴰⴷ.
ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ « ⵓⴽⵓⵕⵏⵉⵛ » ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⴼⵜⴰⵙ:

ⵉⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ:

 • ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵉⵣⵡⵓⵔⵏ: ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ, ⵔⴰⴷ ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⴽⵓⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵏⵏⵓⴼⵍⵓ.
 • ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⴷ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵏⴰⵡⵏ, ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵅⴼ ⵡⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵏⵓⴼⵍⵓ.
 • ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ: ⴰⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⵖⵓⵢ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⴰⵔ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵓⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵄⴰⵎⵔ, ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵙ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ.
ⴰⵙⵏⵣⴳⵉ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴷⴰⴼ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⴽⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵉⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ:

 • ⴰⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴷⴰⵍ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ, ⴷ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵉⵎ ⴱⵓⵄⴱⵉⴷ, ⴷ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴱⵏ ⵍⵀⴰⵢⵜⴰⵎ, ⴷ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ, ⴷ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵢⵉⵏ ⴳ ⴰⵃⵚⵉⵏ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⴰⵡⵟⴰ ⴳ ⴰⵃⵚⵉⵏ.
ⴰⵙⴰⴽⵓⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ

ⵉⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ:

 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⴹⵉ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵕⵓⴹ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⵓⵙⵙⴰⴽ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵏⴰⵡⵏ.
 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ, ⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ.
ⵉⵅⵔⴱⴰⵏ

ⵉⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ:

 • ⵓⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⴰⴽⵓⵏ.
 • ⴰⵅⵍⴰⵡ ⵏ ⵉⵅⵔⴱⴰⵏ.
 • ⴰⵙⵓⵔⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⴰⴷ.
ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉⵏ

ⵉⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ:

 • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ.
 • ⵜⴰⵙⵖⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⵙⴰ.
 • ⴰⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵡⴰⵜⴰⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵏⵖⵓⴱⵓⵏ.
ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ
ⵉⵎⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ:
 • ⴰⵙⵓⵔⵔⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ.

ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰ ⴰⴳⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ, ⵜⵥⵍⵉ ⴰⵙ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴷ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ 1.038 ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⵛⵛⵉⵍⵏ ⵡⴰⵔⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉⴱⴹⴰ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵙⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵏⵛⴽ ⴰⴷ:

ⴰⵙⴰⴳⵯⵎ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼⵜⴰⵎⴰⵡⵜ ⵙ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ
ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ1 038 000 000
ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ250 000 000
ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵣⴷⵖ ⴷ ⵓⵙⴽⵜⵔ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ157 500 000
ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ13 000 000
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ-ⵙⵍⴰ-ⴰⵣⵎⵎⵓⵔ-ⵣⵄⵉⵔ13 000 000
ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⴰⵔⵔⴰⵎⵜ (ⵉⵇⵍⵉⵎ)70 000 000
ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ365 000 000
ⵜⴰⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ35 000 000
ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵇⵓⴱⵔⴰⵏⵜ05 000 000
ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⴳⴷⴰⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ19 500 000
ⵉⵎⵉⴷⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ10 000 000
ⵜⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ100 000 000