ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ

ⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⴰⵎⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵇⵔⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ ⵙ ⵓⵎⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 462.92.2, ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵥⵕⴰⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1992, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵢⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷ ⵓⵙⵓⵏ, ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003, ⵉⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵓⵎⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 78.00 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵥⵕⴰⴳⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵯⵔⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 1.02.297 ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 03 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2002, ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ.

1.ⴰⵏⵙⴰ:

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⵉⴽⵜ ⴳ ⵡⴰⵡⵜⵜⵓ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵚⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ, ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ.

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 1236 ⵏ ⵓⴽⵟⴰⵕ, ⵜⵖⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵎⵕⵕⴰⴹ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 60 ⵏ ⵎⵉⵟⵕ, ⵢⴰⵡⴹ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴹⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⴳⵉⵙ 545 ⵎⵉⵍⵉⵎⵉⵟⵕ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵎⴽ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 23,60 c°.

ⴰⵎⴽ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵉⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 95 291 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵙⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⵓⵣⴷⵖⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014, ⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵜⴳⴰ 11 % ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ 890 403 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

2.ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ:

ⵜⴳⴰ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵜⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵉⵙⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵜⵉⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵢⵕⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵜⵜⴱⴹⴰ ⴼ ⴽⴽⵯⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵎⴹⴼⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ:

  • ⵜⴰⵎⴹⴼⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵜ: ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ.
  • ⵜⴰⵎⴹⴼⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ: ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ.
  • ⵜⴰⵎⴹⴼⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ: ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ.
  • ⵜⴰⵎⴹⴼⵓⵕⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵯⵓⵥⵜ: ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ ⴰⵎⵔⵏⴰⵡ.

ⴰⵎⴽ ⴳⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵏⵣⴽⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ: ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ.

3.ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ:
  • ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ: ⵕⴰⵛⵉⴷⴰ ⵍⵃⴰⵢⵍ (ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ).
  • ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ: 37.
ⵜⴰⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ
ⵕⴰⵛⵉⴷⴰ ⵃⴰⵢⵍ
ⵜⴰⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⴰⵊⵊⴰⵔ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴽⴰⵔⵉⵎ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏⴰⵟ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵍⵓⴱⵏⴰ ⵍⴽⴰⵃⵍⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴷⴷⵉ ⵣⴰⵃⵉⵎ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵯⵓⵥ ⵏ ⵜⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⵎⴰⴷ ⵍⴼⵔⵉⵇⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⴰⵊⴷⵓⵍⵉⵏ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⴼⵜⵜⴰⵃ ⵓⴽⴰⵢⵢⴰ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴰⵢⵢⵓⴱ ⵙⴰⵃⵜⵓⵜ
ⴰⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵍⴱⵚⵕⵉ
ⵜⴰⵎⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵍⵎⵙⴽⵉⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴷⵔⵉⵙ ⵙⵙⴰⵏⵜⵉⵙⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵎⵔⴷⵓⵣ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⵅⴰⵍⵇ ⵕⵕⴰⵊⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵖⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴰⵎⵉⵏ ⴱⴱⴰⵃⵎⵉⴷⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴱⵍⴽⵣⴰⵔ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⵊⵉⵎ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ ⵍⵎⵓⵣⴷⴰⵀⵉⵔ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵛⵛⵉⵅⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⵟⵉⴼ ⵙⵓⴷⵓ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵛⵛⴰⵔⵉⵊ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ ⵙⵙⴼⵢⴰⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴰⵛⵕⴰⴼ ⵔⴰⴱⵓⵍⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴱⵓⵛⵕⴰ ⵍⵄⵕⵓⵙⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵟⴰⵕⵉⵇ ⵣⵣⴽⵔⴰⵡⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵄⴱⴷⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵔⵔⴳⵔⴰⴳⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵏⴰⵊⵉⵢⴰ ⵍⵎⵚⵍⵓⵃⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵏⵓⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⴱⴰⵕⴰⴽⴰⵜ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵍⵄⵢⵢⴰⵛⵉ ⵍⵃⴰⵔⵜⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵍⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⵓⵊⵊⴰ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⵍⵉ ⵍⵎⵖⵏⴰⵡⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵙⵙⵄⴷⵉⵢⴰ ⴰⵢⵜ ⴰⵎⵉⵏ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵜⵜⵡⵉⵊⵔ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⴱⴰⵕⴽ ⵜⵜⴰⵣⴰⵔⵉⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴷⴷⵡⵉⴱⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ