ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ

ⵙⴳ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵓⵔⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴷⵓⵜⵏ ⵉⵣⵓⴽⵍⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵏⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⵡⵙ ⴳ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ ⵓⵔ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴷⵓⵜⵏ ⴷ ⵉⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵉⵡⵓⵔⴰⵏⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵓⵙⵣⵍ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ, ⴷⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⴰⴷ ⴷ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵓⵏⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵏⵣⴰⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⴷⵔⴰ, ⴷ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵔⵔⵓⵜ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⴷⴰⵣⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵓⵡⵏⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⴷⴳⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ.

ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⴳⴷⵣ ⴷ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵙⴰⵙⵜⵓⵎ (ⵎ2)ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⵓⵣⵏⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵜⵜⵎⵜⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⴳⴷⵣ
ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴰⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ246091ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵏⵙⵕⴹⵜ ⵏ ⵓⵅⵕⵕⵚ
ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ (ⵙ) ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ-96 ⴰⵎⵅⵕⵕ + 152 ⴰⵎⵣⵣⵏⵣ ⴰⵎⵙⵜⴰⵔⴰⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ
ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ (ⴱ) ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ-96ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ
ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵃⵊⵊⵉ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ150051ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ
ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⴱⵏ ⵄⴰⵛⵉⵔ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ30067ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ
ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵏⵏⵓⵕ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ3200400ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ
ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ (ⵡ) ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ3300213ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ
ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵍⴽⵉⴼⴰⵃ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵚⵉⵏ-374ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ
ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵚⵉⵏ1090153ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ
ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ--ⴳ ⵜⴰⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ
ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵛⵛⵉⵛⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ423220ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ
ⴰⴳⴷⵣ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ-138ⵉⵛⴰⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵓⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵛⵉ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ
ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵜⴽⵉⴹⵉⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ2400-ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵙⵉⵔ
ⴰⴳⴷⵣ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵜⴰⵥⴳⴳⵯⴰⵖⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ--ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ