ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵉⵇⵉⵔⵏ

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵄⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕ ⴷⴷⵀⴱⵉ, ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵇⵉⵔⵏ ⴳ ⵉⵙⵟⴰⵎⴱⵓⵍ ⴳ ⵟⵓⵕⴽⵢⴰ ⵏⴳⵓⵎ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵉⵅⴼ ⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵉⵖ ⵡⴰⴷ ⵜ ⵙⵓⵍ ⵢⵓⴼⵏ, ⵜⵉⵣⵉ ⴷⴰ ⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ 986 ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵉⵖⴰⵎⴰ ⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵎⴹⴼⵓⵕⵜ ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴱⵓⵖⵍⵓ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵙⴳ ⵏⴳⵔ ⵡⵓⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵉⴽⵏⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ (ⵕⴰⴱⵉⵄ ⵍⴰⵡⵡⴰⵍ) ⵙ ⵜⵔⵖⵉ ⵏ ⵉⵇⵉⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵓⴽⵯⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵇⴰⵙ ⵙⴳ ⵓⴳⴷⵣ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵇⵉⵔⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⴳⵓⵢⵜⴰ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵯⵔⵔⴰⵎⵏ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴷ ⵜⵔⵖⵉ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵇⵉⵔⵏ ⵉⵎⴽⵍⴰⵡⵏ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⵥⵏ ⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 50 ⴽⵉⵍⵓⴳⵕⴰⵎ, ⴷ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵜⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵜ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵕⵓⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵚⵚⵓⵎⵄⵉⵢⵉⵏ… ⵅⴼ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ…

ⴰⵔ ⵜⵏⵜ ⵜⵜⴰⴳⵯⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵓⴼⵓⵥⴰⵕ ⴱⵏ ⵃⵙⵙⵓⵏ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵇⴰⵙ, ⵖⴰⵎⴰⵏ ⴳⵉⵙ 11 ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⴰⵔ ⴷ ⵢⴰⴳⵓⵔ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉ ⵓⴽⵯⵜⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⴷⴰⵖ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵇⵉⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⴹⴰⵍ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴳⴳⵯ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⵏ ⵍⴽⴱⵉⵔ ⵉⴽⴽⵓⵙⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵙⴳ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⵓⴱⵢⴰ ⵅⴼ ⵉⵣⵔⵉ 450 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵢ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⵍⵎⵉⵔ, ⵙⵜⵉⵏ  ⵍⵃⵓⵙⴰⵢⵏⵉ, ⵙ ⵍⵎⵔⵏⵉⵙⵉ, ⵙ ⵛⵇⵕⵓⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵢ ⵜⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⵏ ⵍⴽⴱⵉⵔ.

ⵥⵍⵉⵏ ⵉⵇⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ ⵓ ⵃⵙⵙⵓⵏ ⵅⴼ ⵉⵇⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⵙ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ (ⵓⵎⵍⵉⵍ ⴷ ⵓⵥⴳⴳⵯⴰⵖ ⴷ ⵓⵣⴳⵣⴰⵡ ⴷ ⵡⴰⵡⵔⴰⵖ) ⴳ ⵜⴰⵏⵖⴰ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵛⴹⵏ ⵏ ⵜⵣⵣⵡⴰ ⵙⴳ ⵓⴽⵛⵛⵓⴹ ⵉⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵚⵚⵓⵎⵄⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵍⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⴼⵔⴰⵡⵏ ⵓⵎⵍⵉⵍⵏ ⵅⴼ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵓⵏⵖⵏ ⵏ ⵉⵊⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏ ⵉⵇⵉⵔ.

ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵇⵉⵔⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⴽⵙⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵙ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵉⵇⵉⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵇⵉⵔⵏ ⵉⵣⵡⵓⵔ ⴰⵙⵏ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵃⵙⵙⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵟⴰⴱⴰⵊⵉⵜ ⵙ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵙ ⵉⵇⵉⵔⵏ ⵉⵔⵖⴰⵏ ⴷ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵚⵓⴼⵉ ⴷ ⵓⵃⵡⴰⵛ ⴳ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⴳⵓⵢⵜⴰ ⴳ ⵉⵏⵚⴱ ⵓⴷⴽⴽⵯⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴹⴼⵓⵕⵜ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ, ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵯⵔⵔⴰⵎⵏ ⴳ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵉⵎⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ ⵓ ⵃⵙⵙⵓⵏ ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⵏ ⵉⴹ ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵔⵇⴰⵙ, ⵜⵏⵜⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⴰⵎⴹⴼⵓⵕⵜ ⵙ ⵜⵃⵡⴰⵛⵜ ⵏ ⵉⵇⵉⵔⵏ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⵙⴳ ⵉⴹ ⵜⴳⴳⵔⵓ ⵙ ⵜⵔⵖⵉ ⵏ ⵉⵇⵉⵔⵏ ⵙ ⵉⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵍⵍⵉ ⴰⵇⴱⵓⵔ.