ⴰⴽⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ

ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1959 ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ, ⵅⴼ ⴰⴷ ⵣⵣⴳⵓⵏⵜ ⵜⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵜⵔⴰⵔ.

ⴰⵙⵇⵇⵉⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵙⴰⵙⵜⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ
ⵙⵍⴰ1959-1962ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵍⵢⴰⵎⴰⵏⵉ
1963-1965ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵍⵃⵙⵏ
1965-1976ⵃⵎⴰⴷ ⵄⵡⵡⴰⴷ
1976-1983ⵄⴱⴷ ⵍⵎⵊⵉⴷⴱⵍⵇⴰⴷⵉ
1983-1992ⵃⵎⴰⴷ ⴱⵍⵃⴰⵊⵊ

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1992 ⵣⵣⴰⵏ ⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵏ ⴷ ⵜⴱⴹⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵓⴷⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003 ⴷⴰ ⴼ ⵉⵖⵓⵢ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏ / ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵙⴰⵙⵜⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⴰⵎⵙⵜⴰⵢ
ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ1993-1997ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⵃⴷ ⴼⴰⴹⵉ / ⵎⵃⵎⴷ ⵉⵕⵄⵎⴰⵏ
1997-2003ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵙⵙⴰⵏⵜⵉⵙⵉ
2003-2009ⵜⴰⵡⴼⵉⵇ ⴱⵓⵍⵍⵜⴰⵎ
2009-2015ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵍⵄⴱⴷⵉ
ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ1993-1997ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵙⵙⴰⵍⵎⵉ
1997-2003ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵙⵙⴰⵍⵎⵉ
2003-2009ⵊⴰⵎⵄ ⵎⵓⵄⵜⴰⵚⵉⵎ
2009-2015ⵊⴰⵎⵄ ⵎⵓⵄⵜⴰⵚⵉⵎ / ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵙⵙⴰⵍⵎⵉ
ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ1993-1997ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵍⵓ
1997-2003ⵏⵓⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴰⵣⵔⴰⵇ
2003-2009ⵏⵓⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴰⵣⵔⴰⵇ
2009-2015ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏⴱⵕⴰⵀⵉⵎ
ⴰⵃⵚⵉⵏ1993-1997ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ
1997-2003ⵎⵃⵎⴷ ⴱⵏⵥⴰⵀⵕⴰ / ⵙⵙⴰⵄⵉⴷ ⴽⴰⵎⴰⵍ
2003-2009ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵄⵟⵉⵢⴰ
2009-2015ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵄⵟⵉⵢⴰ
ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ1993-1997ⴱⵍⵍⵃⵙⵏ ⵍⵍⵃⵢⴰ
1997-2003ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⵎⴰⵥⵓⵥ
2003-2009ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵙⵙⴰⵏⵜⵉⵙⵉ
2009-2015ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵙⵙⴰⵏⵜⵉⵙⵉ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ
ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⴰⵏⵅⴼⴰⵏ
1992-1997ⵄⴱⴷ ⵍⵡⴰⵃⴷ ⴼⴰⴹⵉⵍ
1997-2003ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵙⵙⴰⵏⵜⵉⵙⵉ

ⵜⵏⵜⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙⴳ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2003, ⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵏⵅⴼⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵔⴰⴷ ⴷ ⴰⵛⴽⵉⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏⵙⵏ :

ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⴰⵏⵅⴼⴰⵏ
2003-2009ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵙⵙⴰⵏⵜⵉⵙⵉ
2009-2015ⵏⵓⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴰⵣⵔⴰⵇ