ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ

ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵖ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵢⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ. ⵜⴼⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵉ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ, ⵜⵙⵔⵙ ⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⴷⵣ ⵏ ⵏⵏⵙ, ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵏⵀⵍⵍⵓ ⵖ ⵉⵎⵏⴰⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵓⴷⵎⵙⴰⵏ. ⵙⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⵢⴰⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⵔⵉⵎ ⴰⵏⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵉⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⵖ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵎⴰ ⵢⵓⵜⵉⵏ 47000 ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵖ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵥⴹⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴷⴰⴳⵜ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵍⵜ.

ⵜⴰⵎⵚⵕⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵉⴹⵉⵏ, ⵜⴳⴰ ⵏⵏ ⵜⴰⵖⵏⵏⴰⵏⵜ ⴼ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵡⴰⵙⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵜⵉⵙⵖⵉⵢⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵍⵍⵉ ⵖ ⴰ ⴼⵙⵙⵔⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⴰⵢⴰⴼⵓ ⵏⵏⵙⵏ.

ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⴽⵎ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⵖ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵣⵓⵏ ⴷ :

  • ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⴳ ⴰⴷ ⵏⴳⵔ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ;
  • ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵉⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵏⵉⴹⵉ (40% ⵖ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵥⴹⵉⵜ, 25% ⵖ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵥⴽⴰⵡ, 35% ⵖ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ). ⵜⵃⴱⴰ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⵖ ⵙⵍⴰ ⵡⴰⵃⴷⵓⵜⵜ ⵎⴰ 50% ⵣⵣⵖ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ;
  • ⵉⵙⵉⴼⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵏⵉⴹ ⵖ ⵙⵍⴰ ⵉⵍⴽⵎ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ 41485614,31 ⴷⵔⵀⵎ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2006, ⵔⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵎⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ 70% ⵣⵣⵖ ⵉⵙⵉⴼⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ;
  • ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⴰⵖⵔⴰⵔ ⵏ ⵉⴽⴹⵉⴼⵏ ⵉⵣⵔⴰⵢⵏ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵜⵉⴹⴰⴼ 188890,31 ⵎ2 , ⵎⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵏ 90% ⵣⵣⵖ ⵉⴽⴹⵉⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

ⴰⴳⵍⴰ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵙ ⴳⵉⵙ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵣⵓⵏ ⴷ :

ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ : 

ⵜⴳⴰ ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴽⴹⵉⴼ ⵖ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ. ⴰⵔ ⵍⴽⴽⵎⵏ ⵉⵙⵉⴼⴰⴹ ⵏⵏⵙ 88% ⵣⵣⵖ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵙⵉⴼⴰⴹ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵏⵎⵙⴰⵍ ⴷ ⵓⵇⴷⴷⴰⵔ, ⵙ ⵜⵃⴷⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵜⵏⵙⵎⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⴷⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵔⵔⵅⴰⵎ ⴷ ⵣⵣⵍⵍⵉⵊ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⵜⴰⵍ ⴷ ⵜⵅⵔⵔⴰⵣⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵏⵉⵜ ⴷ ⵟⵟⵕⵥ…   

ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵍⵜ : 

ⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴰⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵍ ⵙ ⵜⴰⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔ ⵏⵏⵙ. ⴳⵉⵙ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵣⵓⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⵥⵍⵉⵜⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ : ⵍⵎⵉⴽⴰⵏⵉⴽ, ⴰⵥⴰⵕⵓⵕ, ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ, ⵜⴰⵎⵣⵉⵍⵜ, ⴰⵥⴰⵕⵓⵕ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜ, ⴰⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵉⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵥⵉⵕ, ⵜⴰⵃⴼⴼⴰⴼⵜ.