ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ

ⵉⴷⴷⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵕⵚⵚⴰ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵙⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⵎⵉ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ, ⵙ ⵓⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ, ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2009 ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵜⵏⵓⵜ ⵙⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ 15500, ⴰⵎⴽ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 421 ⵏ ⵓⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ.

ⵜⵥⵍⵉ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⴰⴼⴼⴰⵍⵜ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵉⵏ, ⵙ ⵓⵎⵍⴰⴷⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴽⵉⵎⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵉⴽⴰⵏⵉⴽⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⴷ ⵜⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ.

ⴰⵎⴽ ⵓⵜⵉⵏⵜ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⵉⵎⵊⴰⵀⴷⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵙⴳ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ, ⴷ ⵕⵕⴰⵃⵎⴰ, ⴷ ⵥⵥⴰⵀⵕⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵍⵡⵍⵊⴰ, ⴷ ⵚⵚⴱⵉⵃⵉ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⵉⵡⵣⵔ ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵉⵏ ⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ.

ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵣⵣⵔⴰ ⵏ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 64 % ⵙⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵊⴷ ⵜⵏⵜ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 30 % ⵉⵙⵙⵓⵊⴷ ⵜ ⵉⴳⵔ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ, ⴰⵡⴷ ⵉⴳⵔ ⴰⵣⴰⵡⵔⴰⵏ ⵉⵙⵙⵓⵊⴷ 1.6 % ⵙⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ.

ⵉⴳⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴷ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⵏⵢⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⴼⵍ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⴱⵓⵍⵉⵙ, ⴷ ⵓⵙⵏⴷⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.