ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ

ⵙ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ 25 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ ⵙⵓⵍⵏⵉⵏ ⵜⵜⵢⵉⵡⵍⵏⵜ ⵙ ⵉⵙⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴰⵍⵜ ⴷ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴷ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⴷ ⵜⵓⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ  ⴷ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴳⵏⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵣⴷⵖ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵉⴽⵍ ⴷ ⵓⵎⵓⵔⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵜⵜⴰⵢ, ⴰⵎⴽ ⵣⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⴳ ⵉⵙⵉⵔ ⴰⵣⴽⵍⴰⵏ ⵜⵉⴷⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ.

ⴰⵔ ⵜⵜⵎⵓⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ, ⵏⵉⵖ ⵙ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏⵙ, ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏⵙ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵣⵣⴰⵏ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴰⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵏⵅⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵓⵏⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵎⵎⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⴰⵡ, ⴰⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ ⵏⵉⵖ ⵜⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵣⴷⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵥⴰⵢⵢⵕⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵉⵖ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏⵙ, ⴼ ⴰⴷ ⵎⵎⴷⵔⵓⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ

ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵣⵣⵡⵉⵜⵏ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴽⵉⵃⵍ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⴽⴰⵔⵉⵎⴰ ⴱⵓⵜⵅⵉⵍ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵢⵓⵙⵙⴼ ⵖⴰⵔⴱⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵍⵃⵚⵉⵏⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⴱⴷ ⵏⵏⴱⵉ ⵍⵎⵔⵣⵓⵇⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴱⵏⴱⵕⴰⵀⵉⵎ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵛⵉⵅⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⵣⵣ ⵍⵄⵕⴰⴱ ⵃⴰⵍⵉⵎⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵍⵓⴱⵏⴰ ⵍⴽⵃⵍⵉ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵍⵃⵢⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵍⵊⵉⵍⴰⵍⵉ ⵙⵉⵏ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵏⵓⵕ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⴰⵣⵔⴰⵇ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵖⵓⵎⵎⴰⵔⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⴱⴷ ⵍⴽⴰⵔⵉⵎ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏⴰⵟ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏⵄⵟⵉⵢⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵍⵓⵟⴼⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵔⴰⵛⵉⴷ ⴷⴷⵡⵉⴱⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵔⴰⵛⵉⴷⴰ ⵃⴰⵢⵍ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵜⴰⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵉⵙⵏ ⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵖⵏⵉ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵅⴰⴷⵉⵊⴰ ⵍⵎⵕⴰⵃⵉ
ⵜⴰⵎⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⴱⴰⵀⴰ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵓⵎⵎ ⴽⵍⵜⵓⵎ ⴰⵏⵡⴰⵕ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵏⴰⵊⵉⴱ ⵟⴰⵕⴰⴼⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵃⴰⵍⵉⵎⴰ ⵛⵛⵡⵉⴽⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵏⵣⵀⴰ ⵍⵡⴰⴼⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵍⴰⵎⵖⴰⵔⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵃⵎⴰⴷ ⵍⴱⵄⵉⴱⵉⵄ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵊⴰⵡⵡⴰⴷⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵜⵜⵡⵉⵊⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⴷⵏⴰⵏ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵟⵟⴰⵀⵕ ⵍⵎⵙⵄⵓⴷⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵇⵓⵣⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵜⴰⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ
ⵙⴰⵄⵉⴷⴰ ⵡⵍⴷ ⵄⴰⵣⵉⵣ
ⵜⴰⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵎⵓⵙⵀⵉⵍ
ⵜⴰⵎⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⴰⵀⵕⴰ ⵀⵉⵔⵔⴰⵜ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵕⴰⴱⵉⵄ ⵍⴽⵃⵍⵉ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ
ⵄⴱⴷ ⵍⵎⵊⵉⴷ ⴱⵕⵕⵄ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⴰⵛⵕⴰⴼ ⵔⴰⴱⵓⵍⵉ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵜⵓⵔⵉⵢⴰ ⵟⴰⵕⵉⴼ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⵢⴰ ⵃⵎⵉⴷⴰⵏ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵎⴰⵏ ⵛⴰⴽⵉⵔⵉ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵍⴰⵟⵉⴼⴰ ⵍⵎⵃⵎⴷⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵀⵉⵛⴰⵎ ⴱⵍⴽⵣⵣⴰⵔ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵃⵎⴰⴷ ⵙⵙⴼⵢⴰⵏⵉ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵙⵙⴰⵄⴷⴰⵡⵉ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵃⴰⵢⴰⵜ ⴱⵓⴼⵔⴰⵛⵏ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴱⵓⵊⴷⵉⵢⴰ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵍⵓ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴼⴰⵜⵃⵉ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵣⵣⴰⵍⵣⵓⵍⵉ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵢⵓⵏⵙ ⵚⵚⴰⴱⵉⵕⵉ
ⵜⴰⴳⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵜⴰⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵖ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ
ⵃⵎⴰⴷ ⴼⵔⵉⵛⵉⴷⵉ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵇⴰⵙⵎ ⵏⵏⵄⴰⵢⵎⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵏⵉⵔ ⴱⵏⵢⵓⵙⵙⴼ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⵏⵔⵡⴰⵏ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⵍⵉ ⴰⴱⵊⵉⵊ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⴰⵊⵊⴰⵔ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴽⴰⵔⵢⵓⴱ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵃⵓⵎⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵃⵣⵓⵏ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵙⵙⴰⵏⵜⵉⵙⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵉⴷⵔⵉⵙ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵃⵎⴰⴷ ⵏⴰⵊⵉⴱ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⵡⵡⴰⴷ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵙⵙⴰⵏⵜⵉⵙⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵜⴰⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⴰⵜⵜⴰⵢ
ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵍⵄⵎⵕⴰⵏⵉ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⴱⴷ ⵍⴱⴰⵇⵉ ⵍⵎⴱⴰⵕⴽⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵡⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⵅⵅⴰⵜ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⵉⵚⴰⵎ ⵍⴽⵜⵜⴰⵏⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⴱⴷ ⵍⵟⵉⴼ ⵙⵓⴷⵓ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵄⴱⴷ ⵙⵙⵍⴰⵎ ⵍⵓⵔⵉⴽⴰ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵛⴽⴷⴰⵍⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵏⴰⵊⵉⵢⴰ ⵍⵎⵚⵍⵓⵃⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵍⵄⵉⵢⴰⵛⵉ ⵍⵃⴰⵔⵜⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵙⵙⴰⵄⵉⴷ ⴽⴰⵎⴰⵍ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵖⴰⵣⴰⵍ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵍⴱⵓⵣⵉⴷⵉ
ⴰⴳⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ