ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ: 

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴰⵎⴽ ⵜⵣⴷⵉ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⴳ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵛⴽⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ, ⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵜⵔⵓⵙⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏⵙ ⴳ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⴰⴳⵯⵏⵜ ⵏⵉⴳ ⴰⵙⴰⴳⵯⵏ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵔⵉⵏⵉ ⴰⴱⵓ ⵢⵓⵙⵙⴼ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵇⵇ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1270 ⵅⴼ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵛⵛⵓ (ⵄⵉⵙⴰ), ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵎⵉⵖ ⴰⵙⴳⴷⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵊⵕⵉ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴱⵓ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⴰⴱⵓ ⵢⵓⵙⵙⴼ ⵉⵚⵚⵉⴼⴹ ⴳⵉⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵖ ⵙ ⵜⴽⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ, ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏⵙⵏⵜ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 36 ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵡⵜ.

ⵎⵇⴰⵔ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵜⵙⴰⴳⵯⵏⵜ (ⴱⴰⴱ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ) ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 18, ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵙⵉⵙ ⵉⵜⵜⵍⵡⴰⵃ ⵓⵏⴳⵉ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴳⵓⴷⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵃⴱⴰⵏ, ⴷ ⵓⵏⵖⴰⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵣⴷⵖⵜ ⴷⴰ ⵏⵏ ⵙⵉⵙ ⵉⵎⴷⵉⵏ ⵙⴳ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1920 ⴷⴰ ⵓⵔ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉ ⵓⴷⵔⵉⵣ ⵏⵙ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ, ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⴷ ⵉⴳ ⵓⴽⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⴼⵊⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵢⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵖⴰⵢⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⵜⵜⴽⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵙⴷⴰⴳⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵏⵓⵍ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴰⵎⴽ ⵉⵍⴰ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵉⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵜⴰⴱⵍⵍⵓⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴽ ⵙ ⵉⵜⵜⵖⴰⵎⴰ ⵅⴼ ⵓⴷⵎ ⵏⵙ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⴰⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⴹⵕⵏ ⵉⵡⵔⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵙ ⵓⵎⴽ ⵙ ⵉⵏⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⴼⴰⴷⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵙⵓⵍ ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⴽⵉ ⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ.

ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵢⵥⵍⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵜⵓⵎⵏ ⵢⵓⵎⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⵣⴳⵣⴰⵡⵏ, ⵜⵙⵙⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵙⵍⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵔⵣⴰ.

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⴳⵓⵢⵜⴰ (ⵉⵎⵉ ⵏ ⴱⵓⵃⴰⵊⴰ): 

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴷ ⵏ ⵉⵎⵉ ⵏ ⴱⵓⵃⴰⵊⴰ ⵙⴳ ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ, ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵉⵎⵉ ⴰⴷ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵇⴱⵓⵔ, ⵉⵅⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚⵜ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20, ⵢⴰⵙⵉ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵓⴼⵓⵥⴰⵕ ⵏ ⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴱⵓⵃⴰⵊⴰ ⴰⵔⴰⵏⴷⵉ, ⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵏⵏⵓⵙⵙⴰⴽ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 14, ⴰⵎⴽ ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⴳⴳⵓⵢⵜⴰ ⴳ ⵓⴽⵯⵜⵜⴰⵢ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵊⵕⴰⵏ ⵏ 29 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ  1944, ⴷⴰ ⴳ ⵜⵏⵜⵉ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴻⵜⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⴳ 11 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 1944, ⴷ ⵓⵙⵎⵉⴳⵍ ⵅⴼ ⵓⵔⴼⵓⴼⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵉⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴻⵜⴳⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴳ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴷ ⵓⵙⴷⵔⴼⵉ ⴳ ⵓⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵉ ⵏ ⵉⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵢⵏ.

ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ: 

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴷ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴼⵊⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ, ⴰⵎⴽ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⴰⵛⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴷⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵙ, ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⵛⵕⵎⴹⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵍⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⵔⵣⵉⵡⵉⵏ.

ⴰⵎⴽ ⵙⵎⵓⵏⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⴷ ⴰⵙⴰⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⴳ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵏ 7500 ⵎⵉⵟⵕ ⴰⵎⴽⴽⵯⵓⵥ ⴷ ⵓⵙⴷⴷⴳ, ⴷ ⵜⴱⵍⵍⵓⴹⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵙ ⵙ ⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵔⵏ, ⴷ ⵉⵏⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵕⵓⵕ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵓⵣⴰⵔⴰ ⵉⴽⵯⵍⴰⵏ, ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵙⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ « LED » ⵉⵙⵙⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵎⵓⵔⵙ.

ⴰⵡⴷ ⵜⴰⵖⵓⵙⵉ ⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴷⵉ ⵉⵛⵡⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵖⴰⵢⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵙⵔⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵔⵔⵓⵙⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵙ ⴳ ⴽⵓ ⵉⵖⵎⵎⵉⵔⵏ ⵏⵙ, ⴰⵎⴽ ⵜⵎⵢⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴽⵍ ⵏ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ ⵓⵍⴰ ⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ, ⵜⴳ ⴰⵙⵍⴰⵃ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵣⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⵜⵙⵙⵉⵡⵙ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⴼⵊⴰ ⴷ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ.