ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

ⵉⵏⵏⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴳ ⴽⵓ ⵜⵓⴷⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⴷⴳ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ:

  • ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴰⵙⵉⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⴷ ⵜⴰⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ.
  • ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵉⴳⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ.
  • ⵜⵉⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.
  • ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵎⵏⵉⴷⵏ.
  • ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⴰⵎⵉⴳⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵉⵍⵍⴰⵢ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ (ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵊⵓⴳⵕⴰⴼⵉⵜ ; ⴰⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵙⴳ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ…).

ⴷⴳ ⵓⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⴷ, ⵜⵇⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵉⵡⵓⵔⴰⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴽ ⴰⴷ:

  • ⴰⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏⵏⵙ.
  • ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵍⵉⵜ ⵏ « LED » (ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 3000 ⵏ ⵜⵙⴰⴼⵓⵜ).
  • ⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵖⵉⵡⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ « SURE » ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ (ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ: 20/20/20).
  • ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⵇⵇⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵙⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ « SURE« .
  • ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ « ⵙⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ » ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⵉⴳⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⴰ.

ⵉⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ « LED« , ⵜⵉⴷ ⵉⵙⵙⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴰⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⴰ ⴳⵉⵏⵜ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵓⵔⵉⵏ.

ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⴽⵓ ⵉⵙⵡⴰⴽ ⴷ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ (ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ; ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ; ⵜⴰⵡⴰⴷⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ; ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴽⵏⴰⵙ ; ⵄⴱⴷ ⵍⵅⴰⵍⵇ ⵟⵓⵕⵕⵉⵚ ; ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ).

ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵓⵣⴷⵖⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.

ⵙ ⵓⵔⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⴳⵉ ⵜⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⵉⵙ ⴰⴷ, ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵙⴳ ⵜⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵉⵏⵏⴰⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ, ⵙⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ « ⵙⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ » ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵓⵏ ⴰⴽⵕⴰⴹⴰⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ « ⵓⴽⵚⴰ- ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ » ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵏⴰ.