ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ

ⵡⵣⵔⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⴽⵓ ⵜⵓⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵉⵏⵜⵉ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵙⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵣⴰⵡⵔⴰⵏ ⴰⵔ ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ, ⵙ ⵓⵎⵍⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⴳ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵢⵉⵣⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ.

ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵣⴰⵡⵔⴰⵏ: 

ⵙⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ 2014-2015, ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵣⴰⵡⵔⴰⵏ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ 107 ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵇⵔⴰ 62797 ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ (ⴳⵉⵙⵏ 49% ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ), ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏⵙⵏ 2338 ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ.

ⵡⵣⵔⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵣⴰⵡⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵓⵎⴽ ⴰⴷ:

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵍ ⵜⵉⵣⴰⵡⵔⴰⵏⵉⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴳⵉⵙⵏ
ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ1726699164811
ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ1119552122621
ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ17263126726115
ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ36582192909226
ⴰⵃⵚⵉⵏ26433157077629
ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ10717396279730402

ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ: 

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ 51 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ 2014-2015, ⴰⵔ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵢⴰⵇⵔⴰ 46513 ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ (ⴳⵉⵙⵏ 49% ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ), ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⴰⵇⵔⴰ 1527 ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ.

ⵡⵣⵔⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵓⵎⴽ ⴰⴷ:

ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴳⵉⵙⵏ
ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ1021573643481
ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ0716550922193
ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ0815285404102
ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ15328135856760
ⴰⵃⵚⵉⵏ11249119325699
ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ5111094651322235

ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ: 

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ 36 ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ 2014-2015, ⴰⵔ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵢⴰⵇⵔⴰ 31027 ⵏ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ (ⴳⵉⵙⵏ 51% ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ), ⴰⵔ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⴰⵇⵔⴰ 1473 ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ ⴷ ⵜⵙⵍⵎⴰⴷⵜ.

ⵡⵣⵔⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵓⵎⴽ ⴰⴷ:

ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ ⴳⵉⵙⵏ
ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ0715662933010
ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ0515034761543
ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ069644492357
ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ0718481274350
ⴰⵃⵚⵉⵏ1119486824336
ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ367803102715596

ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ:

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵎⵥⵍⵉ, ⵡⵣⵔⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ 2014-2015 ⵙ ⵓⵎⴽ ⴰⴷ:

ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵍⵉⵢⵉⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ
ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵣⴰⵡⵔⴰⵏ6527614
ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ445288
ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⴰⵙⵉⵏⴰⵏ303609
ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ13936512

ⴰⵙⵍⵎⴷ ⵉⵡⵔ ⵏ ⴱⴰⴽⴰⵍⵓⵕⵢⴰ: 

ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ
ⵜⵉⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ07242
ⵜⴰⵜⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵇⵏⵉ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ08153

ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ: 

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ, ⴳⵉⵙⵏⵜ ⴰⵖⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ (ⵙⵍⴰ ⵊⴷⵉⴷⴰ) ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵓⵙⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵏ ⵜⴻⵜⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵙⵓ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ, ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵊⵏⵢⵓⵕⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ, ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⵎⵓ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵙ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⴽⵏⵓⴱⵓⵍⵉⵙ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ.

ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ: 

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⵏⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵔ, ⵣⵓⵏ ⴷ:

  • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ;
  • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎ ;
  • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⵛⵎⴰⵄⵓ ;
  • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⴽⵉⵏⵙⵉⵢⴰ ;
  • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵍⵙⴰ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵃⵎⴰ ;
  • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ.