ⵜⵉⴽⵏⵓⴱⵓⵍⵉⵙ

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⴷ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵉⵏⵜⵜⴳⵏ ⵙⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵏⵏⴽⵛⵎⵏ: ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢ, ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ, ⵉⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵣⵣⴰⵍⵏ, ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵅⴼ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵣⵓⴽⴰⵍⵏ, ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙ ⵅⴼ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵙⴼⵓⵢⵍⴰ:

  • ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ: ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ.
  • ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ: ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ; ⵏⵓⵏⵓ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ; ⵜⵉⵖⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ.
  • ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵜⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ: ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⵔⵏⴰⵡⴰⵏⵜ ; ⵉⵡⵍⴰⴼⵏ ; ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ.
  • ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ: ⴰⵙⵍⵍⵉⵥⵕ ; ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ.
  • ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ: ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ITOBPO.
  • ⴰⵙⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ: ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ; ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ.

ⵉⵍⴰⴳⴰ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ 5 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⴷ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ-ⵙⵍⴰ, ⴰⵎⴽ ⵉⵍⴰⴳⴰ 60 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ ⴷ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴼⴰ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵡⵙ ⵅⴼ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, 300 ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⵡⴰⵏⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⵉⴳ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 300 ⵏ ⵓⴽⵯⵟⴰⵕ, ⴳ ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵓⵙⴽⴰ 107 ⵏ ⵓⴽⵯⵟⴰⵕ, ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⴳⵯⴰⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵎⵉⵟⵕ ⴰⵎⴽⴽⵯⵓⵥ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ, ⵢⵓⵎⴰⵏ 30 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵎⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵎⴽ ⵉⵍⴽⵎ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵉⵣⴰⵣⵣⵍⵏ 3.2 ⵏ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⵉⵙⵓⵜⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⴼⵔⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵉⵎⵍⵢⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015.