ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⵓⵍⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉ

ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⴰⴽⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ, ⵜⵙⵙⵓⴳⴳⵯ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵃⴰⵍⵉⵎⴰ ⵛⵛⵡⵉⴽⴰ ⵜⴰⵎⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵓⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ « ⵓⵙⵍⵓⵍⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉ » ⴳ ⴰⴽⵯⵡⴰⵙ 20 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2016 ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴷⵓⴽⵜⵓⵔ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⵙⴷⵔⴰⵜⵉ ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ, ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵜⵓⵔⵜ ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ ⵙⴰⵍⴰⵎⴰⵜ ⵜⴰⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⴼ ⴰⵔⴰⵢⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵏⴰⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵊⴰⵎⴰⵍ ⵍⵎⵍⵢⴰⵏⵉ ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ ⴷ ⵓⴳⵏⴰⴼ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ, ⴷ ⴽⵔⴰ ⴳ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ.

ⴰⵎⴽ ⵜⵖⴰⵡⵍ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⴰⵏⵜ ⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵎⴷⴷⵉⵙ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⵍ, ⴷⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⵅⴼ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵉⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵜⵜⵉⵏⵏ, ⴷ ⵜⵉⵙⴽⵉ ⵏ ⵉⵅⵢⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴼⵛⴰⴷ, ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵛⵛⴰⵢⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⴹ.

ⴰⵎⴽ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⴳ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴳⵉ ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵔⴰⴳⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ.