ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ

ⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⴰⵎⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵇⵔⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ ⵙ ⵓⵎⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 462.92.2, ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵥⵕⴰⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1992, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵢⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷ ⵓⵙⵓⵏ, ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003, ⵉⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵓⵎⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 78.00 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵥⵕⴰⴳⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵯⵔⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 1.02.297 ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 03 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2002, ⵜⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ.

ⴰⵏⵙⴰ:

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⵏⴳⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵍⵄⴰⵎⵔ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴰⵃⵚⵉⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ ⴷ ⵉⴳⵉⵔⵡ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ. ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵔⵏⴰⵡ ⵉⵔⵔⴳⵏⵏ, ⵜⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵙⴳ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ 114 799 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2004153 361 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014, ⵙ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ 17 % ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ.

ⵜⴰⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ
ⵄⵣⵣ ⵍⵄⵕⴱ ⵃⴰⵍⵉⵎⵉ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⵛⴽⴷⴰⵍⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⵇⴰⴷⵔ ⵍⵓⵟⴼⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵛⵛⴰⵡⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴰⵎⵕⵓ ⵟⵟⵡⴰⵀⵉⵔⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵯⵓⵥ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⵢⴰ ⵃⵎⵉⴷⴰⵏ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵣⵉⵏ ⵍⵄⴰⴱⵉⴷⵉⵏ ⴰⴱⵓ ⵣⴱⵉⴷⴰ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵍⵀⴰⵛⵎⵉ ⵍⴱⵇⵇⴰⵍⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵜⵓⵔⵉⵢⴰ ⵟⴰⵕⵉⴼ
ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵉⵍⵓⴷⵉ ⵎⵓⵏⵊⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵍⵄⵕⴱⵉ ⴰⵢⵜ ⵍⵇⴰⵢⴷ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⵎⴰⴷ ⵍⴱⵄⵉⴱⵉⵄ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵍⴰⵎⵖⴰⵔⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵟⵟⴰⵕⴼⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ ⵣⵉⴷⴰⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⵉⵛⴰ ⵛⴰⵕⵉⵟ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴰⴷⵉⵍ ⴱⵏⴼⴰⵢⴷⴰ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⵡⵉⵕⵊ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴽⵔⴱⵓⴱ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵏⴰⵄⵉⵎⴰ ⴱⵏⵄⴰⵎⵕ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴱⵏ ⵄⵇⵇⵉ ⴰⵇⵔⵇⴰⵛ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⵓⵎⴰⵕ ⵙⵙⴰⵏⵜⵉⵙⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵣⵣⴰⵍⵣⵓⵍⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴱⵀⵉⵡⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⴱⵓⵣⵉⴷⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵇⵓⵣⴰ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵏⵉⵢⴰ ⵅⴰⵍⴷⵉ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵣⵀⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⴱⴰⵕⴽ ⵡⵔⵣⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⴰⵏⴰⵏ ⵖⴰⵣⴰⵍ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⵎⴰⴷ ⵛⵇⵕⵓⵏ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⵎⴰⴷ ⵙⵙⴼⵢⴰⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⵎⴰⴷ ⵍⴰⵎⵉⵏ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⵍⵟⵉⴼ ⵀⴰⵍⵉ ⵍⵎⵓⴼⴰⴹⴹⴰⵍ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴷⵏⴰⵏ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ


ⵕⴰⵛⵉⴷ ⵏⴰⵚⵉⵕ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵍⵃⵢⴰ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ