ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹⵙⵍⴰⵇⵏⵉⵟⵕⴰ ⵙⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014 ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 4.580.866 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴳⵉⵙⵏ 3.198.712 ⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ 70 % ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ.

ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵣⴷⵖⵜⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ982 163915 658218 432
ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ890 403890 403213 477

ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ 21 % ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ, ⴳⵉⵙⵏ 19 % ⵉⵣⴷⵖ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴳⵉⵏ 28 % ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹⵙⵍⴰⵇⵏⵉⵟⵕⴰ.

ⵙⴳ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⵀⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ 91 %, ⴷ 97 % ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ.

ⴱⴹⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵅⴼ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴽ ⴰⴷ:

ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏⴰⵙⵖⴰⵍ ⵙⴳ ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ
ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ174 93444 63620 %
ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ95 29122 36011 %
ⴰⵃⵚⵉⵏ214 54051 85824 %
ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ153 36133 52217 %
ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ252 27761 10128 %