ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ: ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ; ⵉⵎⴷⴷⵉⵙⵏ ; ⵜⵉⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵉⵛⵕⵎⴹⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ.

ⴰⵎⴷⴷⵉⵙⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⴱⵓ ⴱⴰⴽⵔ ⴰⵄⵎⴰⵕⴱⵟⵟⴰⵏⴰ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵏⴰⵊⵎ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕⴱⵟⵟⴰⵏⴰ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵍⵄⵍⵍⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕⴱⵟⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⴼⴰⵜⵃ ⴰⵍⵍⴰⵀ ⵍⴱⵓⵄⵣⵣⴰⵡⵉⴱⵟⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎⴱⵟⵟⴰⵏⴰ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵓⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⴷⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎⴱⵟⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ (ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ)ⴰⵃⵚⵉⵏ
ⴰⵃⵚⵉⵏ
ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⵓ ⵏ ⵉⵏⵥⴰⵕⴰⵏ ⴳ ⵍⵇⵔⵢⴰⴰⵃⵚⵉⵏ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⴰⵃⵚⵉⵏ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⵏⵉⵜ ⴳ ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴰⵃⵚⵉⵏ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴰⵃⵚⵉⵏ
ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵙⵓⵙⵢⵓ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⴳ ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴰⵃⵚⵉⵏ
ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⴰⵣⴷⵖⵜ ⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⵃⵊⵊⵉⵍⵎⵕⵉⵚⴰ
ⵓⴷⴷⵉⵙ ⴰⵙⵓⵙⵢⵓ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵎⵕⵉⵚⴰ
ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰⵍⵎⵕⵉⵚⴰ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵛⵄⴼⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵔⴳⵯⴰ ⵏ ⴱⵏⵅⴹⵕⴰⵍⵎⵕⵉⵚⴰ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⴹⴰⴼⵜ ⵏ ⵕⵕⵓⴽⵏⵉⵍⵎⵕⵉⵚⴰ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵀⵔⵔⵉⵎ ‘ⴹⴹⴰⵕⵉⵃ’ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⵃⵎⴰⵜⴱⵕⵉⴽⵜ
ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜⵜⴱⵕⵉⴽⵜ
ⴰⵙⵓⵛⴼ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⵃⵎⴰⵜⴱⵕⵉⴽⵜ
ⵜⴰⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⴰⵔⵉⵎⴰⵜⴱⵕⵉⴽⵜ