ⴰⴼⵜⴰⵙ « ⵜⴰⵖⴰⵣⵓⵜ »

ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵙⴳ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⵊⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵏⵓⴼⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ,

ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴷ ⴽⵓ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵡⴰⵜⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵃⵉⵢⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵉⵎⵡⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵜ, ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵣⴷⴳ, ⴷ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵛⵕⵎⴰⴹⵏ ⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⵎⴷⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ, ⵙ ⵉⵡⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⴼⵔⴽ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵙⴳ ⵉⵙⵉⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵕⵉⵥ, ⴷ ⵓⵇⵉⵍ ⵏ ⵉⵏⵎⵔⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵡⵉⵣ.

ⵢⵉⵍⵉ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵛⵕⵎⴰⴹⵏ ⴳ ⵉⵎⴷⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵔⴷⴰⴷ, ⴷ ⵉⵙⴽⵙⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⵣ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵜⵛⵉ, ⴷ ⵉⵏⴱⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵛⵕⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵙⵔⴰⵙ.

ⴷ ⵓⵎⴽ ⵢⴰⵥ ⵉ ⴽⵓ ⵜⵓⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⵉⴳⴰ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ, ⴷ ⵓⵙⵏⵏⵓⵍ ⵏ ⵉⵏⴳⵯⵎⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ.