ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵎⴰⵏⴰⴹ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⵓⴷⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴼⵜⵉ ⵏ ⵉⵏⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏⵙ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏⵙ ⴷ ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⴰⵏⵜ, ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵢⵉⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⴼⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵉⵖ ⵉⵙⴽⵉⵜⵔⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵓⵚⵕⴰⴹ ⴰⵏⴱⴹⴰⵏ , ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⴰⵡⵣ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⴷ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵏⵙ, ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉ ⴽⵓ ⵉⵙⵓⴳⴷⵓⵜⵏ  ⴷ ⵉⵇⴰⵏ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ, ⵅⴼ ⵡⴰⵡⵏⴰⴼ ⴰⴷ:

 • ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵣⴳⴰⵔ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.
 • ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵣⴳⴰⵔ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ.
 • ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉ ⴰⵏⴰⴹⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵏⵙ.
 • ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉ ⴰⵏⴰⴹⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⴽⴼⴰⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉⵙⵜⵉ ⵓⵍⴰ ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵙ.
 • ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉ ⴰⵏⴰⴹⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⴰⵡⴰⵢⵏ ⴷ ⴽⵓ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴷⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ.
 • ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵔⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⴳⵍⴰⵢ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.
 • ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵉⵙⵉ ⴷ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵅⵔⵔⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵔⴷ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ.
 • ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵉⵇⵉⵍ ⵜ, ⵅⴼ ⵡⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⴰⴷ, ⴰⴼ ⵉⵜⵜⴰⵡⵣ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⴰⵥ ⴷ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⴽⴰⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵓⵙⴰⵙⵜⵡⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵏⵙ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⴽⵓ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.
 • ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵔⵓⴷ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵅⵔⵔⵙ ⴷ ⵜⵓⵏⵣⴰ, ⴷ ⵜⵓⵙⵖⴰ, ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ, ⴷ ⴽⵓ ⴰⵎⵢⴰⵖ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.
 • ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵇⴰⵏⵏ ⴰⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⵣⵉ, ⵙ ⵓⵙⵎⴷⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵙ ⵓⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴷⵙⴰⵏⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ.
 • ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉ ⵉⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⴷ ⵉⵇⴰⵏⵏ ⴰⵙⵡⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.
 • ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⴷⵓ ⵜⵉⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴷ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵎⴽⵏⵉⵡⵜ.
 • ⴰⵔ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵡⴰⵎⵎⴰⵥ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵉⵏ.

ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⴼⵔⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴳⵟⵟⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ 140 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵜⴰⵍ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⵉⵡⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵓⵎⴰⵇⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵜⵜⵓⵢⵥⵕⵉⴳⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵖⵎⵎⵉⵙ ⴰⵏⵓⵚⵉ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ, ⴰⵔ ⵉⵙⵎⴽⵉⵍ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵉⴳ ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⴰⵙⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⴰⵏ ⵙⵉⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵣ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴽⵉⵍ ⵏ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵏⵙⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⴽⵓⵣ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵙⵖⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⵎⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵉ ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⵎⵜⴰⵍ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉⵏⵣⴳⴳⵉⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⴽⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏⵜ, ⵙ ⵓⵙⴽⵙ ⵏ ⵉⵏⴱⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⵜⴰ 110 ⵙⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵙⵓⴷⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ, ⴷ ⵜⵖⵓⵙⵉ, ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ, ⴷ ⵜⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ, ⵙ ⵜⴰⵙⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⴽⵍ ⵏ ⵜⵏⵣⴽⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⵉⴹⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵓⵙⴰⴷⵍ ⵏⵉⵖ ⴰⵏⴰⴹ, ⵏⵉⵖ ⵜⴰⴳⵯⴰⵢⵜ, ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵙⵎⵉⴽⵍⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⴳⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⴽⵍ, ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰ, ⴷ ⵓⵇⵉⵍ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵙ ⵓⵏⴰⴽⴰ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏⵙ, ⵏⵉⵖ ⵡⵉⴷ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ.

ⴰⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴰⵎⵣⵎⵎⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⵓⴳⴳⵯⴰ ⵅⴼ ⵜⵉⴷⵉ ⵏ ⵓⵣⵡⵉⵍ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵛⴽ ⵏ ⵜⵍⵙⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⴷⴳⴳⴰⵔⵜ, ⵙ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴷⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵣⴷⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵣ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴷⴰⵙ ⴷⴰ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⴰⵡⵣ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵉⵣⴳⴳⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵣⴷⵖ, ⴰⵔ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⴳⵣⵎ ⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵡ, ⴷⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵣⴷⵖⵜ ⴷ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵣⴷⵖⵜ, ⴷ ⵜⵓⴳⴳⵯⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴷⴰⵙ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ.