ⴰⴽⵓⵕⵏⵉⵛ ⵏ ⵙⵍⴰ

ⵉⵏⴷⴷⵎ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⴽⵓⵕⵏⵉⵛ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵏⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵙⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ 2014-2016 ⵅⴼ ⵉⵙⵙⵓⴳⴳⵯ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⴰ ⵕⴱⴱⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 12 ⵉⴱⵔⵉⵔ 2014.ⴰⵎⴽ ⵉⵖⴰⵡⵍ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ 41 ⵏ ⵓⴽⵯⵟⴰⵕ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⵅⴼ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ, ⴷ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵛⵕⵎⴰⴹⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⴰⴷ, ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵔⵓⵎⵙⴰ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⴼⵜⴰⵙ (ⵜⴰⴳⵯⵎⵔⵜ ; ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ…).

ⵉⵜⵜⴳⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵉⵎⵙⵎⴰⴷⵏ:

ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ: ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ, ⵉⴳ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏⴳⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ, ⴰⵎⴽ ⵔⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵏⵏⵓⴼⵍⵓ.

ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ: ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵏⴳⵔ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ ⴷ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⴳⵏⴰⵡⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵅⴼ ⵡⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵏⵓⴼⵍⵓ, ⴰⵎⴽ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵓⵏⴳⵎⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⴰⴷ ⴷⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ.

ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ: ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⴰⵔ ⵉⵡⵓⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵍⵄⴰⵎⵕ, ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ.

ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵛⵕⵎⴰⴹⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵚⵕⴹⵜ, ⵉⵜⵜⵎⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⴽⵍⵏ, ⴷ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵣⵍⴰⵍⴰⵎⵏ, ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⴰⵢⵔⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⵙⵍⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ, ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⴷ ⵓⵙⵛⵕⵎⴹ ⵏ ⵡⴰⵏⴽⴰⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⴷ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵉⵛⵕⵎⴰⴹⵏ ⵉⵜⵔⴰⵔⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵎⵔⵙⴰⵏ (ⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵔⵏ ; ⵉⴼⵏⵉⵇⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵙ ; ⵉⵏⴱⴷⴷⵏ ⵏ ⵉⵣⵍⴰⵍⴰⵎⵏ ; ⵜⵉⵙⵏⴼⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ…) ⴰⵎⴽ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵣⴳⵣⵓⵜ, ⴷ ⵓⵔⵏⵏⵓ ⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.