ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ

 

ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ-ⵙⵍⴰ-ⵣⵎⵎⵓⵔ-ⵣⵄⵉⵔ ⴰⵙⵖⵍⴼ ⴰⵎⵕⵚⵚⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⵉⵡⵍ ⴷ ⴽⵓ ⵉⵎⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ, ⴷ ⴽⵓ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵏⴳⵔ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⴷⵉⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ, ⵅⴼ ⵓⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ.

ⵉⵜⵜⴽⵔ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ-ⵙⵍⴰ-ⵣⵎⵎⵓⵔ-ⵣⵄⵉⵔ ⵙ ⵓⵎⵜⴰⵍ ⵉ ⵢⵉⵎⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵉ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔ ⴳ 09 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2002, ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵜⵉⵍⴰⵍⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵉⵣⴰⵡⵔⴰⵏⵉⵏ:

ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ: 

ⵉⵡⴰⵍⴰ ⴰⵙⵖⵍⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⵙⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴰⵎⴽ ⵉⴳ ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⴷ ⴽⵓ ⵉⵎⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵜⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⴰⵎⴽ ⵙⵙⵔⵓⵙⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴽⵓ ⵜⵏⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⵏⵙⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ.

ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⴽⵓ ⵜⵉⵜⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷⴰⵔ ⴽⵓ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ, ⵙ ⵜⵉⵣⵉ ⵉⵥⵍⴰⵢ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵙ ⵉⵙⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴼⴽⵉ ⵏ ⵜⴻⵜⴳⴰⵔⵉⵏ ⵉ ⵓⵎⵙⵓⵜⵔ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ.

ⴰⵎⴽ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⵙⵍ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ:

 • ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ.
 • ⵜⴰⵏⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵉⵣⴰⴳⴳⴰⵍⵏ.
 • ⴰⵃⴰⵏⵓ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ.
 • ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⴰⵎⴽ ⵜⵜⵔⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵏⵖⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⵉⵣⵣⵍ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ, ⴳⵉⵙ ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵔ ⴳ ⵓⵣⴰⴳⴳⴰⵍ, ⴷ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵙⵔ ⴳ ⵜⵣⵎⵎⵉⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⵜⴰⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵍ ⵏ ⵓⵣⴰⴳⴳⴰⵍ, ⴰⵙⵓⵜⵔ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⴳ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⵓⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⴳⴳⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⵏⴰⵏⵜ.

ⵜⵉⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵏ: 

ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⵙⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍⴰⵢ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⵉⵔⵏ ⴰⴷ:

 • ⵉⵙⵉⵔ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴳ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏ ⵏⵉⵖ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⴽⵓ ⵜⵉⵜⴳⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵉⵛⵛⵉⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵓⴽⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴷⵎⴽⵍ ⴷ ⵉⵣⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⴹⴼⵓⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵣⴷⴰⵖⵜ, ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵓⵔ ⵉⴳⵉⵔⵏ 200 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⵅⴼ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵖⵎⵏ ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵔⴳ ⴷ ⵓⵙⵉⵣⵡⵍ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⴷ, ⴰⵎⴽ ⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵉⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ:
 • ⵜⴰⵙⵖⴰ ⴷ ⵓⵅⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ.
 • ⴰⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵏⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ.
 • ⴰⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⵏⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ.
 • ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵉⵣⴰⵔⴰⵜⵏ.
 • ⴰⵙⵎⵙⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ.
 • ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵍⴽⵓⵍ.
 • ⵉⵙⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ ⵅⴼ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵔⵏⴰ ⵙⴳ ⵉⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ 200 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵜ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⴱⴷⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ, ⴷ ⵓⵙⵏⵏⵓⵍ ⵏⵙⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴽⵔⵉ ⵜⴰⵏⴱⴹⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⴷ ⵓⵙⵣⵡⵍ ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵏⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⴳ ⵉⵡⵥⴰ ⵏ ⵉⵎⵥⵍⴰⵏ ⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵜⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵖⵓⵏⵉⵏ ⵉⵛⵛⵉⵍⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ.
 • ⴰⵙⵏⴽⴷ ⵏ ⵉⴼⵓⴽⴽⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵚⴰⵕⴰⴹⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵉⵏ.