ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⵉⴽⵜ

ⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵓⵡⵔⵉⴽ ⴰⵏⴰⵎⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵇⵔⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⴱⵕⵉⴽⵜ ⵙ ⵓⵎⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 462.92.2, ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵥⵕⴰⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1992, ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⵥⵍⵉ ⵏ ⵜⵥⴰⵢⵢⵕⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴷⴰⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷ ⵓⵙⵓⵏ, ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2003, ⵉⵡⵔ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵓⵎⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ 78.00 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵇⵇⵓⵏ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵢⵥⵕⴰⴳⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⴳⵯⵔⵎⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 1.02.297 ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ 03 ⴽⵟⵓⴱⵕ 2002, ⵜⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⵉⴽⵜ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵉⵎⵎⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ.

ⴰⵏⵙⴰ:

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⵉⴽⵜ ⴳ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵡⵜⵜⵓ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ ⴷ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ, ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ, ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ ⴷ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ, ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ.

ⵜⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⵉⴽⵜ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵉⵎⵓⴳⵕⴰⴼⵉ, ⵉⴳ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 960 ⵏ ⵓⴽⵟⴰⵕ, ⴰⵎⴽ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 277 252 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵙⴳ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵜⵓⵣⴷⵖⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014, ⵜⵓⴳⵯⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵉⵜⵎⵎⴰⵏ.

ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⴰⴷ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵓⵏⴰⵏⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⴷ ⵜⵓⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵜⵃⵓⵏⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ, ⴷ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵕⵚⵚⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ.

ⵙⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵜⵍⵍⴰ: ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵓⵚⵟⴰⵍ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵥⵕⴰⵄⴰ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵢⴰⵄⵕⴰ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵄⵉⵛⴰ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⵓⴷⵙ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵃⵓⵔⵔⵉⵢⴰ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵏⴱⵉⵄⴰⵜ ; ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⴰⵃⵎⴰ. ⵣⵔⵉⵏ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⵯⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴷ ⵓⵏⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ: ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ; ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵎⵉⵏⴰ ; ⴰⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⴰⵙⵎⴰ.

ⵜⴰⵙⴷⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ
ⴽⴰⵔⵉⵎⴰ ⴱⵓⵜⵅⵉⵍ
ⵜⴰⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵇⴰⵙⵎ ⵏⵏⵄⴰⵢⵎⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵍⵖⵜⵉⵙ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⵃⴰⵎⵉⴷ ⵍⵎⵅⵜⴰⵔⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⵎⴰⴷ ⵏⴰⵊⵉⴱ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵯⵓⵥ ⵏ ⵜⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉ ⵙⵔⵙⵉⴼ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴽⴰⵎⴰⵍ ⵍⴽⵓⵛⵉ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⵅⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜ
ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵓⵎⵎ ⴽⴰⵍⵜⵓⵎ ⴰⵏⵡⴰⵕ
ⵜⴰⵎⵣⵣⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵊⴰⵎⵄ ⵍⵎⵓⵄⵜⴰⵚⵉⵎ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵣⵣⵡⵉⵜⵏ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴱⴰⵀⴰ ⴷⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵡⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵏⵉⵔ ⴱⵏⵢⵓⵙⵙⴼ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵍⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⵏⵔⵡⴰⵏ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⴰⵀⵕⴰ ⵀⵉⵔⴰⵜ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵛⵛⵔⵇⵉ ⵙⵓⴷⵓ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴱⵓⵛⵄⵉⴱ ⵍⵄⵢⴰⵍⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴱⴰⴷⵔ ⴷⴷⵉⵏ ⵏⵏⴰⵊⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⴰⵎⵉⴷ ⴱⵏ ⵛⵛⵉⵅ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵃⴰⵍⴰⴱⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⴱⵓⵟⴰ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵢⵓⵏⵙ ⵃⵊⵉⵕⴰ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵙⵓⴽⴰⵢⵏⴰ ⵡⴰⵣⵣⴰⵏⵉ ⵛⴰⵀⵉⴷⵉ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⴰⵎⴰⵍ ⵃⴰⵍⵃⵓⵍⴰ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵙⴰⵎⵉⵔⴰ ⵕⴰⵛⵉⴷⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⴽⴰⵕⴰ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⴰⵜⵉⵎ ⵍⵎⴷⵉⵏⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵃⵎⵎⴰⵏⵉ ⴰⵎⵃⵣⵓⵏ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵙⴰⵄⵉⴷⴰ ⵡⵍⴷ ⵄⴰⵣⵉⵣ
ⵜⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵍⵊⵉⵍⴰⵍⵉ ⵙⵉⵏ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵄⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ ⵄⵛⵛⴰⵇ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⵡⵡⴰⴷ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵍⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵖⵓⵎⵎⴰⵕⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⴱⴰⵛⵉⵔ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵜⵜⴰⵡⵔⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵍⵄⵕⴱⵉ ⵙⵙⴰⵍⵎⵉ
ⴰⵎⵙⵙⴼⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵙⵙⴰⵍⵎⵉ
ⴰⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ
ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵅⵔⴱⵓⵛ
ⴰⵎⵣⵣⵓ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ