ⵎⴰⵕⵉⵏⴰ

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ « ⵎⴰⵕⵉⵏⴰ » ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴽⵓⵕⵏⵉⵛ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴳ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ ⵙ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⴽⵯⵟⴰⵕⵏ, ⴽⴽⵯⵓⵥ ⴳⵉⵙⵏ ⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⵔⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵜⴽⵍⴰⵙ, ⴷ ⵉⵖⵔⵔⵓⴱⴰ, ⴷ ⵜⵔⵔⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵏⵓⴼⵍⵓ ⴷ ⵉⵣⵣⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏⵉⵖ ⴰⵡⴰⵏⴽ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵉⵙⵙⵉⵡⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵍⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵉⵙⵏ ⵏⵙ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵓⵍⴰ ⵉⵙⴰⵛⵛⵉⵡⵏ[1], ⴷ ⵉⵙⵙⵓⵔⴷⴰⴷⵏ, ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ, ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⴷⴰⴳⵜ ⵉⵥⵉⵍⵏ, ⴷ ⵉⵙⵏⵙⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⴷ ⵉⵍⵎⵙⵙⵉⵜⵏ.


[1] ⵉⵃⵎⵎⴰⵕⵏ.