ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵜⴳⴰ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ. ⵜⵜⴱⵏⴰ ⵖ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵏ ⴱⴰⵏⵉ ⵄⴰⵛⴰⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⵕⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⴰⵏⵉ ⵢⴰⴼⵔⴻⵏ. ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵓⴳⵉ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵖⵡⴰⵟⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴼⵓⵖⵏ ⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ, ⴰⵔ ⵙⵔⵙ ⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵛⴰⵍⵍⴰ. ⵖⴰⵏⵏ ⴰ ⴼ ⵜⴽⴽⵓⵙⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⵛⴰⵍⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵖ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴽⵓⴷ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵔⵡⵍⵏ ⵉⴱⵓⵔⵖⵡⴰⵟⵉⵏ ⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ.

ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵢⴰⴷ ⵜⵙⵙⵓⴳⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴰⵔ ⵜⵜⵀⵍⵍⴰ ⵖ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵢⵜ ⵜⵙⴽⵍⴰ, ⵙ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰ ⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⴳⴰⴷⵉⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰⵣⵏ, ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ. ⵖⵡⵉⴷ ⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⴰⵣⵓⵣⵏⵜ ⵉⵣⵡⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⵙⵎ ⵍⴱⵍⵉⴷⴰ. ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵉⴳⵓⵜⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴰⴱⵍⴰ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉ ⵖ ⴷ ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵉⵣⵏⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ, ⴱⵏⵓⵏ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵏⵉ ⵢⴰⴼⵔⴻⵏ ⵜⴰⵙⵓⴽⵜ/ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵣⵏⴰⵜⴰ ⵖ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ (ⴰⵍⵊⴰⵎⵉⵄ). ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵏⵉ ⵅⴰⵢⵔⵓⵏ, ⵜⴱⵏⴰ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵜⴳ ⴰⵙ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ ⴷⵔⴱ ⵅⵢⴰⵔ.

ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 465/1073, ⴽⵛⵎⵏ ⵉⵎⵕⴰⴱⵟⵉⵏ ⵙ ⵓⴷⵖⴰ ⴰⴷ, ⴳⵉⵏ ⵜⵜⵎⵉ ⵉ ⵉⴱⵓⵔⵖⵡⴰⵟⵉⵏ ⴷ ⴱⴰⵏⵉ ⵢⴰⴼⵔⴻⵏ, ⵎⴰⵛⵛ ⵓⵊⵊⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⴱⴰⵏⵉ ⵄⴰⵛⴰⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⵜⵀⵍⵍⴰⵏ, ⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⴰⵙⵏ ⵜⴰⵏⴱⴹⴰⵢⵜ. ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⵚⴽⴰⵏ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵛⵛⴰⵀⴱⴰ (ⵊⴰⵎⵉⵄ ⴰⵛⵛⴰⵀⴱⴰ), ⴱⵏⵓⵏ ⵉ ⵙⵍⴰ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ (ⵚⵚⵓⵕ) ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴳⴳⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴳⴳⵓⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵙ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⵇⵔⴰⵏⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴼⴰⵙ ⴷ ⵙⴱⵜⴰ.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 526/1132, ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵍⵎⵡⴰⵃⵃⵉⴷⵉⵏ ⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴱⵓⵔⴳⵔⴰⴳ, ⵢⵓⵏⴹ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴱⴷⵍⵎⵓⵎⵏ ⴰⴷ ⵅⵍⵓⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵙⵏ ⵜⵔⵅⵓ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏⵏⵙ. ⵖ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ ⵏⵉⵜ ⴰⴷ ⵉⵡⵙⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵍⴰ ⵉ ⵉⴱⵏ ⵀⵓⴷ ⴰⵍⵎⴰⵙⵙⵉ ⴳ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⵔ. ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵖ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵔⵓⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵉⴼⴼⵓⵖⵏ ⴷⴷⵓ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⵙⵓⴳⵔ ⵙⵍⴰ ⵜⵍⴽⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ.

ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⴰⵍⵎⴰⵏⵚⵓⵕ, ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴳ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⵎⵡⴰⵃⵃⵉⴷⵉⵏ, ⵢⵉⵡⵉⵜⵜ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⴰⵍ, ⵉⴱⵏⵓ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ (ⴰⵍⵊⴰⵎⵉⵄ ⴰⵍⴰⵄⴹⴰⵎ) ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 593/1196, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ (ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵍⵃⴰⴷⵉⵜ), ⴷ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⴷⴰⵡⴷ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⴽⵜ ⵏ ⴱⵓⵕⵎⴰⴷⴰ. ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵏ ⴰⴷⵏⵉ, ⵜⵜⵢⴰⵡⴱⵏⴰ ⵜⵓⴷⴷⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵟⵟⴰⵍⵄⴰ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴱⵏⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴳⵯⵉⵜ (ⵜⵉⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴳⵉⵙ 10 ⵎⵉⵜⵔⵓ) ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ. ⵜⵓⵣⴷⵖⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵓⵡⴰⵃⵃⵉⴷⵉⵏ ⵖ ⴳ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵢⴰⴹⵏ, ⵙ ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴰ ⵙ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵖⴰⵡⵍⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵡⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⴱⵏ ⵡⴰⵇⴰⵔⵉⵟ ⵍⵍⵉ ⵢⵉⵡⵙⵏ ⵉ ⵉⴱⵏ ⵀⵓⴷ ⴳ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙ.

ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⵉⵏⵉⵢⵉⵏ ⵙ ⵙⵍⴰ, ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵏⵉⴳⵉ ⴼ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ : ⴳⴰⵏ ⵜⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⴳ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ, ⵚⴽⵓⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ, ⴱⵏⵓⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵏ ⵟⵟⴰⵍⵄⴰ, ⴷ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴽⵓⵏⵜ (ⴰⵍⵎⴰⴷⵔⴰⵙⴰ ⴰⵍⵄⴰⵊⵉⴱⴰ), ⴷ ⵣⵣⴰⵡⵉⵜ ⴷ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵣⴳⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ. ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴱⵏⴰⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴽⵏⵓⵏⴰ (ⵚⵓⵕ ⴰⵍⴰⵇⵡⴰⵙ) ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⴽⴽⴰⵏ ⴰⵖⴱⴰⵍⵓ ⵏ ⵍⴱⴰⵔⴰⴽ ⴳ ⵍⵎⵄⵎⵓⵕⴰ.  

ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⴼ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1341, ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵜⵕⵥⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⵔⵉⵏⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵜⵡⵉ ⵏ ⵟⴰⵕⵉⴼ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵏ, ⴽⵔⵉⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵓⵍⴰ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴳ ⵙⵍⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴱⵉ ⵄⵉⵏⴰⵏ. ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 15, ⵜⵣⵔⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵜⵎⵓⵣⵔⵜ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⴰⴱⵓ ⵣⴰⴽⴰⵔⵉⵢⴰ ⵢⴰⵃⵢⴰ ⴰⵍⵡⴰⵟⵟⴰⵚⵉ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵍⵍⵎⵏ ⵉ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵄⴱⴷ ⴰⵍⵃⴰⵇⵇ, ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵏⵉⵜ.

ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⵙⵄⴷⵉⵢⵉⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵏⵉⵜ ⴷⵔⵓⵙⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴼ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ, ⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵙⵍⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵙⴳⴳⴷ ⵏ ⵜⵉⵙⴽⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵔⵉⵙⴰ (ⵇⴰⵡⵙ ⴱⴰⴱ ⵍⵎⵔⵉⵙⴰ), ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵔⵓⴱⴰ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵜⵜⵀⵍⵍⴰⵏ. ⵎⴰⵛⵛ ⵖ ⵜⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵏ ⵙⵙⵉⵄⴷⵉⵢⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵎⵎⴰⵖⵏ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵍⵎⴰⵏⵚⵓⵕ ⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⴹⴼⵕ ⵙⵍⴰ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕ ⴷⴷⵀⴱⵉ. ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⵏⵏ ⴽⵛⵎⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴳⵯⵔⵔⴰⵎⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏ ⵃⵙⵙⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴱⵔⵔⴽⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⴷ ⵓⵏⵍⵎⴰⴷ ⵏⵏⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⵄⵉⵢⵢⴰⵛⵉ ⵍⵍⵉ ⵉⵇⵇⴰⵎⴰⵏ ⵖ ⵙⵍⴰ ⴰⵣⵎⵣ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ. ⴳ 1631 ⵉⵏⴽⵔ ⵓⵎⵜⵡⵉ ⵏⴳⵔ ⵍⵄⵉⵢⵢⴰⵛⵉ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⵉⵙⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴷ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⵯⴳⵯⴰⵙⵏ, ⴽⵛⵎⵏ ⵙ ⵍⵇⵚⴱⵜ ⴹⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⵔⵡⵍⵏ ⵙ ⵙⵍⴰ. ⵉⵙⵎⴷ ⵉⵎⵉⵖ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵄⵉⵢⵢⴰⵛⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵖⴰ ⵜⵇⴱⵉⵍⵜ ⵏ ⵍⵅⵍⵟ ⵙ ⵓⵏⵔⴰⵎⴰⵙ ⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴷⴷⵉⵍⴰⵉⵢⵢⵉⵏ ⴷ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉⵢⵢⵉⵏ. ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴷ ⴼⴼⵉⵏ ⴷ ⴷⴷⵉⵍⴰⵉⵢⵢⵉⵏ ⴼ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⴱⵓⵔⴳⵔⴰⴳ, ⵉⴳ ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴷⴷⵉⵍⴰⵉ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1651, ⵉⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴱⵕⵕⴰⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵏ ⵓⵕⴱⴱⴰ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙ ⵖ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵙⴰⵍ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ.

ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1670, ⵓⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵍⵄⴰⵍⴰⵡⵉⵢⵢⵉⵏ, ⵉⴽⵛⵎ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵙ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵉⴳ ⵏⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏⵏⵙ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⴳ ⵙⵍⴰ. ⵖⵎⴽ ⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⵏⴰⵏ ⵍⵇⵚⴱⵜ ⵏ ⴳⵏⴰⵡⴰ ⴷ ⵍⵇⵓⴱⴱⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵙⴰ, ⵉⵙⵙⵓⵙⵄⵓ ⵉⵙⴽⴰ ⴷ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ. ⵎⴰⵛⵛ ⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵎⵎⵓⵜ, ⵜⵓⵎⵥ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ. ⵍⵍⵉⵖ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ, ⵉⴳ ⵏⵏ ⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵍⵇⴰⵢⴷ ⵄⴱⴷⵍⵃⴰⵇⵇ ⴼⵉⵏⵏⵉⵛ, ⵎⵎⴰⵙⵙⵏⵜ ⴷⴰⵖ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ : ⵍⵇⴱⴱⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵍⵃⵙⵏ ⵍⵄⴰⵢⴷⵉ, ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴷ ⵃⵊⵊⵉ, ⵍⵇⴱⴱⵜ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴷ ⴱⵏ ⵄⴰⵛⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1733, ⵍⴱⵕⵊ ⵏ ⵉⵎⵟⵟⴰⵡⵏ (ⴱⵕⵊ ⴰⴷⴷⵓⵎⵓⵄ) ⴳ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵉⵍⵍ ⴷ ⵍⴱⵕⵊ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵙⴱⵜⴰ.

ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵙ 18 ⴷ 19, ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⵉⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵖ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⴰⵔⵏ (ⵎⴰⵙⵊⵉⴷ ⴰⵍⵊⴰⵣⵣⴰⵔⵉⵏ) ⴷ ⵍⵎⵍⵍⴰⵃ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴳ1808. ⵜⵎⵎⵓⵙⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉⵖ ⴰⴽⴽⵯ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴱⴱⵉ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵜⵎⵉ ⵉ ⵓⵔⵜⵉⵍ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1818.

ⵜⴰⵎⵔⵙⵉⵡⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵉⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵙⴰⵍ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ 1894 ⴷ ⵎⴰⴷ ⴰⵙ ⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ. ⵙⵙⵏⴱⴹⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵍⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ, ⵎⴰⵛⵛ ⵍⵍⴰ ⵓⴳⴳⴰⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⵡⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵓⵔ ⵉⵏⵏⴽⵣⴰ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵟⵟⵢⵢⴱ ⵚⵚⴱⵉⵃⵉ ⴼ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ. ⴰⵙⵙ ⵍⵍⵉ ⵖ ⵥⵍⵉⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵏ ⵎⵃⵓⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵃⴼⵉⴹ, ⵜⵓⴳⴳⴰ ⴷ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵢⴰⴹⵏ, ⵓⵔ ⵜⵜ ⴼⵓⴽⴽⴰⵏ ⴰⴱⵍⴰ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵔⵓⵔⵏ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⵖⵔⵏ ⴰⵙ ⵉⴽⴽ ⵏⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵥⵓⵕ ⴳ ⵉⴳⵯⵔⵔⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ, ⵢⵓⵔⵔⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ ⵕⵕⴱⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵎⵔⴰⵡ ⵢⵉⵔⵏ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 1908 ⵜⵜⵕⵥⴰⵏⵜ ⵜⵣⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵎⵉⵖ ⴷ ⵕⵕⵃⴰⵎⵏⴰ, ⵏⴽⵔⵏ ⴰⵢⵜ ⵙⵍⴰ ⵙⵙⵏⴱⴷⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵃⴼⵉⴹ.

ⴳ 27 ⵉⴱⵔⵉⵔ 1911 ⵜⴽⵛⵎ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵙ ⵙⵍⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵓⵎⵥ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙ ⴼⴰⵙ, ⵜⴼⵍ ⴳⵉⵙ ⴰⵙⵉⴽⵍ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵖ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵙⵏⴳⵣ ⵏ ⵜⴰⴹⴰⴼⵉⵏ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⵯⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵍⵍ, ⵓⵍⴰ ⵓⵙⴽⵎⴹ ⵏ ⵜⴹⴱⵊⵉⵜ (ⵍⵎⴷⴰⴼⵄ).

ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏⵜ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19, ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵓⵊⵔⵔⴰⴽ (ⵚⵚⵇⵇⴰⵍⴰ) ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵜⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵍ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵏⵄⴰⵛⵔ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ 1885. ⴷ ⵉⵣⵉⴽⵉ ⵍⵍⵉ  ⵉⵙⵙⵓⵜⴰ ⵍⵇⴰⵢⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵙⵄⵉⴷ ⴳ 1877 ⵉ ⵍⵎⵚⵍⵍⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ, ⵉⴳ ⴰⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⴳⵓⵔⵜ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ « ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⵡⵓ ». ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴳⴳⵓⵜ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵜⵉⵎⵖⵓⵔ ⵙⵍⴰ, ⵙⵎⵎⵜⵜⵉⵏ ⵍⵎⵚⵍⵍⴰ ⵣⵖ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⴹⵍⵜ ⵏ « ⴱⴰⴱ ⵍⵎⵉⵄⵍⴰⵇⴰ » ⵍⵍⵉ ⵖ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⵍ ⴰⴱⵓ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵍⵎⵊⵔⴰⴷ.

ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20 ⵎⵓⵜⵜⵉⵏⵜ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ ⴱⴰⴱ ⵙⴱⵜⴰ ⴷ ⵜⴰⵙⵙⵓⵇⵜ, ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵜⵙⵓⴽⵉⵏ ⵏ ⵙⵍⴰ 15 ⵏ ⵜⴰⵙⵓⴽⵜ, ⵍⴽⵎⵏⵜ ⵜⵎⵣⴳⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ 60 ⵏ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⵜⴰⵥⴰⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵍⵊⵓⵎⵓⵄⴰ ⵓⵔ ⴰ ⵜⵜⵢⴰⵙⴽⴰⵔ ⴰⴱⵍⴰ ⴳ ⴽⵔⴰⵟⵜ ⴳⵉⵙⵏⵜ : ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ (ⴰⵍⵊⴰⵎⵉⵄ ⴰⵍⴽⴰⴱⵉⵔ), ⴷ ⵛⵛⴰⵀⴱⴰ, ⴷ ⵙⵉⴷⵉ ⵃⵎⴰⴷ ⵃⵊⵊⵉ.

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵏⵉⵜ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⴷ, ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⴳⴰⵏ ⵙⵓⵍ ⵓⵔⵜⴰⵏ (42 ⵏ ⵓⵔⵜⵉ), ⵍⵍⵉ ⵙⵙⴽⵜⴰⵏⵜ ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵍⴰ.

ⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⴷⵓⵔⵔⵉ, ⵜⴽⵛⵎ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ ⵙ ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵡⵉ ⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ, ⵣⵣⴷⵓⵏ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⴳ 1913, ⵙⵜⵉⵏ ⴰⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵡⵓⴷⴰⵢⵏ. ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⴰⴷ ⵣⵣⵔⵉⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵙⵎⴰ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴽⵏⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵔⴳⴰ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⴰⵙ ⵉⴼⵕⴹ ⴳ ⴱⴰⴱ ⵛⴼⵄⴰ, ⵙⵙⵉⵙⴼⵉⵡⵏ ⵜ ⵙ ⵜⵎⵉⴹⵉ (100) ⵏ ⵜⵙⵓⴼⴰ ⵉⵔⵇⵇⴰⵏ ⵙ ⵍⴳⴰⵣ. ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⴽⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴳⴰⵏⴼⵓⵜⵏ, ⵢⴰⵏ ⵉ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵏⵎⵍⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ ⵏ ⵉⵎⵖⴰⵔⵏ ⴳ 1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1912.


(ⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⵙⵎ « جوانب من تاريخ سلا وعمارتها من التأسيس إلى بداية القرن العشرين » ⵢⵓⵔⴰ ⵜ محمد فتحة, 2012, ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴰⵍⵎⵓⵙⵜⴰⵇⴱⴰⵍ).