ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏⴳⵔ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ

ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏⴳⵔ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷⴳ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⴱⴷⴰⴷⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ.

ⴰⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵎⴰⵢⵢⵓⵀ 2011, ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ, ⵉⴳ ⴰⵎⵏⴼⵓⵍ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴷⵓⵜⵉⵏ, ⵉⵙⵙⵉⵡⵙ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⵜⵜⴰⵢ, ⵉⵣⴷⵉ ⵏⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵖⵔⵎⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵙⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵢⵓⵇⵔⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴰⵍⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴷⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ.

ⵉⴱⴹⴰ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴹⵕⵕⴰⵚⵏ ⵜⵍⴽⵎ ⵜⴰⴳⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏⵙⵏ 19,5 ⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ, ⴰⵎⴽ ⵍⵍⴰⵏ ⵙ 31 ⵏ ⵓⵙⴱⴷⵓⴷ.

ⵉⵙⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴷ ⵏⴳⵔ ⵉⵙⴼⵓⵢⵍⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵉⴳⵓⵜ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎⵏ ⴰⴷ (ⵜⵓⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ; ⵉⵙⴳⵏⴰⴼⵏ ; ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ; ⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⵏ ⴰⴷ ; ⵉⵙⴱⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ).

ⴰⵎⴽ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵓⵍⴷⵉⵢⵉⵏ ⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⴷⴷⵉ ⵏ 32 ⵎⵉⵟⵕ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⴷ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵛⵕⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⴽ ⴷ ⴽⵓ ⵜⵓⴷⵓⴼⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ.

ⴰⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⴹ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵙⵔⵏⴰ ⵕⴱⴱⵉ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2007, ⵜⵙⵙⵓⴳⴳⵯ ⵓⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏⵙ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ, ⵙⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2009, ⵜⴳⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ ⴰⵎⵙⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ.

ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴹⵕⵕⴰⵚⵏ ⵉⵣⴰⵡⵔⴰⵏⵏ:

ⴰⴹⵕⵕⴰⵚ ⴰⵏⴰⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⴽⴰⵔⵉⵎⴰ ⴳ ⵙⵍⴰ ⴰⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵍⵄⵉⵔⴼⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵏ 11,7 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ, ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⵙⴼⵓⵢⵍⴰ ⵏ ⵉⵖⵔⵎⵏ ⴰⴷ ⴷⴳ 22 ⵏ ⵓⵙⴱⴷⵓⴷ, ⴰⵔⵜⵜⴰⵡⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⴹⵕⵕⴰⵚ ⴰⴷ 36 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ.

ⴰⴹⵕⵕⴰⵚ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵢⴰⵄⵇⵓⴱ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷⴳ 14 ⵏ ⵓⵙⴱⴷⵓⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵏ 7,8 ⵏ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵓⴹⵕⵕⴰⵚ ⴰⴷ 25 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵜ.

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵙⵜⵜⴰⵍ ⵏ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵟⵕⴰⵎ ⴳ ⴽⵓ ⴰⴳⵟⵟⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ 8 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ, ⴰⵎⴽ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ (ⵙⴳ ⵉⵎⵉ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ ⴰⵔ ⴰⵙⴰⵔⴰⴳ ⵏ ⵍⵊⵓⵍⴰⵏ) 4 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⵉⴷⵉⵏ, ⴷ ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴹⵕⵕⴰⵚⵏ ⴰⴷ ⵉⴱⴹⴰ ⵅⴼ ⵙⵉⵏ.

ⴰⵎⴽ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⴰⵖⵖⴰⴷ ⵏ ⵉⴹⵕⵕⴰⵚⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵜⵏⵉⵍⴰ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.