ⵉⵛⵕⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵙⵍⴰ

ⵙⵍⴰ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ:

ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵔ, ⵉⵣⴷⵉ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴷ ⵉⴹⵕⵕⴰⵚⵏ ⵏⵙ, ⴳⵉⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴱⴷⵓⴷⵏ ⵏ ⵓⵍⴰⵡⴰⵢ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵙ ⵉⴳⵉⵔⵡ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ, ⴰⵎⴽ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵉⵖⵔⵎⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵏ ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ, ⴷ ⵓⴱⵔⴱⵔⵉⴷ ⵉⵙⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⵊⴰ (ⵟⴰⵏⵊⴰ) ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵊⴷⵉⴷⴰ ⴷ ⴰⵥⵟⵟⴰⵟ (ⵚⵟⵟⴰⵟ) ⴷ ⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⴽⵓⵛ (ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ) ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ, ⵙ ⵓⵙⵉⴽⵍ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ (ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ).

ⴳ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹⵙⵍⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ ⵏ 8 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵕ ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵅⴼ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⴳⵉⵙ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2015 ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 65 739 ⵏ ⵓⵏⵎⵎⴰⴷⴷⵓ, ⵙ ⵓⵔⵏⴰⵡ ⵏ 19.86 % ⴳ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2014, ⴰⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⵍ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴷⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵕⵥⵎ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⴰⵛⵉⴷ ⴳ ⵙⵍⴰ: 

ⵉⵎⵎⴹⴼⵕ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵉ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴷ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵎⵥⴰⵢⵜ, ⵢⵉⵍⵉ ⵙ ⵉⵛⵕⵎⴰⴹⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴷⴰⴽ ⵉⵜⵜⴰⵙⵉⵏ 450 ⵏ ⵓⵎⴳⴳⵉⵡⵔ, ⴷ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ, ⴷ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵣⴷⵓⵖⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⴰⵛⵛ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵓⵏⵏ, ⴷ ⵓⵙⴰⵛⴼ ⵉⵛⵕⵎⴹ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵛⵕⵎⴹⵏ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵡⵊⵊⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⵜⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵜ, ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ… ⴷ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⴰⴳⵏⴼⴰⵏ.

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ: 

ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⴳ ⵙⵍⴰ, ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ:

 • ⴰⴷⴱⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⴳⵏⴼ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵎⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵓⵍⵏ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ.
 • ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵉⵎⵓⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵓⵍⵏ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ.
 • ⴰⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴷ ⴽⵓ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⴷ.
 • ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⴰⵡ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴷ ⵓⵙⵓⴳⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵓⴹⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⴳⵉⵙⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ, ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ, ⴷ ⵓⵙⴳⵏⴼ, ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴳ ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⵉ ⵢⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵓⵍⵏ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ.
 • ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵉ ⵢⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵓⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴳⴰⵔⵏ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ.
 • ⵉⵡⵉⵙ ⴳ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⴷ.
 • ⴰⵙⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵏⵓⵍⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴳⴰⵔⵏ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ.
 • ⵉⵡⵉⵙ ⴳ ⴽⵓ ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴷ ⵜⵏⴽⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ, ⴷ ⵓⵎⵙⴰⴷⵓⵔ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ.
 • ⵉⵡⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⵍⵉⵖ ⴷ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ.

ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⴽⴽⵯⵓⵥ ⵉⴼⵓⵢⵍⴰ ⵙⴳ ⵓⵛⵕⵎⴰⴹ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ:

 • ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ ⴰⵎⵙⴳⵎⵉ.
 • ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ ⴰⴳⵏⴼⴰⵏ ⴰⵎⵓⵏⴰⵏ.
 • ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ.
 • ⴰⴼⴰⵢⵍⵓ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.