ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ

ⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉⵎⴷⴷⵉⵙⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴷⵉ ⵜⴰⵎⵓⵏⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵡⵣⵔⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴽ ⴰⴷ:

ⴰⵎⴷⴷⵉⵙⵜⴰⵎⵜⵜⵓⵍⵜ
ⴰⵍⵎⵙⵙⵉ ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵙⴰⵍⴰⵎⴱⵟⵟⴰⵏⴰ
ⴰⵍⵎⵙⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍⴱⵟⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⴷ ⵜⵉⴳⵏⵉⴱⵟⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍⴱⵟⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⴷⴷⵉⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜⴰⵃⵚⵉⵏ
ⵜⵏⵜⵉ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴷ ⵡⴰⵔ ⵜⴰⵣⴷⵖⵜⴰⵃⵚⵉⵏ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵎⵄⴹⵓⵕⵏⴰⵃⵚⵉⵏ
ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵍⵇⵔⵢⴰ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⵓⵙⴰⴰⵃⵚⵉⵏ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵓⵙⵢⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⵎⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ
ⴰⵍⵎⵙⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵙⵓⵙⵢⵓ ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵍⴰⵍⵍⴰ ⵅⴰⴷⵉⵊⴰⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ
ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⵔⵉ ⴳ ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ
ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵙⵏ (ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵎⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵥⵏ)ⵍⵄⵢⴰⵢⴷⴰ
ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⴱⵓⵕⵎⴰⴷⴰ (ⴳ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ)ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ
ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜⵜⴱⵕⵉⴽⵜ