ⴰⵙⵉⵔⴰ

ⵙ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵡⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵡⵉⵙⵙ 113.14, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵙ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ, ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⵙⵜⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⴷⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵇⵉⵎ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵡⴰⵍⴰ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵙⵉⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ, ⴰⵎⴽ ⵙⵙⴰⴳⴳⵯⴰⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ, ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴷⴰ ⴳ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴳⵏⴰⵙ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⴽⵓ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⵓⵏ ⴷⴰⵔ ⵓⴽⵓⵍ ⵙ ⵉⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ, ⵏⵉⵖ ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⴳⵏⴰⵜ ⴳ ⵉⵎⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵓⵎⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⴷ ⵓⵎⵣⵣⵓ ⵏⵙ, ⴰⵎⴽ ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵖⵔ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵉⵏⵅⴼⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵣⵉ ⴷⴰ ⴳ ⵎⵎⴷⵔⵓⵏ ⴳ ⵜⴷⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵥⵍⴰⵢⵏ ⵏⵙⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵙⵏⵉⵎⵓⵕ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵉⵎ ⴳ ⵉⵎⵓⵏⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ, ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⴳⵏⵜ ⴰⵔ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵣⵓ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵏⵙ ⵙ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⴷⵔⵙⴰⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵉⴳⵎⴰⵏⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵔⴰⴷ ⴷ ⴰⵛⴽⵉⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵏⵙⵏ.

[liste des membres des consiel]