ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴽ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵉⵙⵙⵉⵏⵉⴼ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵉⵡⵉⵣ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷ ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ ⵏⵙ, ⴰⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵉⴳ ⴰⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ, ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵔⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⴳⵔ ⵉⵡⴷⴰⵏ.

ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⵜⵜⴰⵡⵣ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵉⵍ ⵏⵙⵏ, ⴷ ⵜⵕⵥⵎⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵓⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵕⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ, ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵙ ⵉⵎⵔⴰⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵔⵡⵓⵙ ⵏⵙ ⴳ ⵜⵓⵙⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴽⵜⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⴷⴰⴽ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⴳ ⵜⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵏⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⴰⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ, ⵉⴳ ⵓⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⵉⵙⵓⵍⵏ.

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ: 

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵓⵙⵏⵏⵓⴼⵍⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵔⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⴷⴷⵓⴽⴽⵯⵍⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵏⴳⵔ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵜⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ, ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1998 ⵉⵥⵍⵉ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏⵙ ⴰⵎⵣⵡⵓⵔ ⵙ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⴼⵉⵍⵉⵚⵟⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵏⵙ, ⴰⵔ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵓⴽⴰⵏ ⵉⵙⵙⴷⴰⴽ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵙ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ, ⵉⵔⵏⵓ ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⵅⴼ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ.

ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ:

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⵉⵍⵎ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵙⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵔⵉⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⴷⵡⴰⵍ ⵏⵙ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2004 ⵙ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ, ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ.

ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⴽⵓ ⴰⴷⵡⴰⵍ:

  • ⴰⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⵓⵖⵣⵉⴼⵏ.
  • ⴰⵙⵎⵖⵔ ⵙ ⵙⵙⵉⵏⵉⵎⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⴰⵏ ⵉⵏⴱⴳⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ.
  • ⵉⵙⵎⵖⵔⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ.
  • ⵜⵉⵜⴳⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ.
  • ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵍ ⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ.
  • ⵜⵉⵙⵓⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵙ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴷⵓⵍ.
  • ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵡⴰⵍ.

ⴰⵎⴽ ⵜⴻⵜⵜⴰⵡⵣ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵥⵓⵕⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵣⴰⵢ ⵏ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵙⴳ ⵉⴼⵉⵍⵎⵏ ⵉⵜⵜⵎⵥⵕⴰⵏ ⵡⵉⴷ ⵉⵎⵡⴰⵜⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ.

ⴰⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵖⵏⴰⵏ: 

ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵙⵙⵉⵔⴽ ⴷ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ, ⵉⴱⴹⵓ ⵅⴼ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴷⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴽⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⵢⵉⵍⵉ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⵏⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵉⵎⵅⴰⵚⵚⵏ, ⴰⵎⴽ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⵙ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵏⴳⵔ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵜⴰⵢⵙⵉ ⴷ ⵜⴰⵙⴽⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴰⵜⵔⴰⵔ, ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵥⵓⵕⴰⵏⵜ ⵉⵙⵓⵍⵏ.