ⵉⴳⵔⴰⵏ

ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⵙ ⵉⵙⴼⴽⵉⵡⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ.

ⴰⵏⵙⴰ: 

ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ-ⵙⵍⴰ-ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ, ⵉⴳ ⵓⵙⵜⵓⵎ ⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 95,48 ⴽⵍⵎ2, ⵢⵉⵍⵉ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏⵙ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵍⵅⵎⵉⵙⴰⵜ, ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⴳ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵉⴳⵉⵔⵡ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ, ⴳ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵇⵏⵉⵟⵕⴰ.

ⴰⵏⵣⵡⵉ: 

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵏⴼⴰⵍ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵏⴳⵔ ⵓⵣⵡⴰⵡ ⴷ ⵜⴰⵍⴳⵖⵜ, ⴷ ⵓⵎⴽ ⵢⴰⵥ ⵉ ⵢⵉⵍⵍ ⵉⵇⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵎⵓⵙⵙⵓ ⵡⴰⴹⵓ ⵏⵙ ⴷ ⵉⵜⵏⵙⵉⵡⵏ, ⴰⵔ ⴳⵉⵙ ⵉⵍⴽⴽⵎ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⴹⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵏⴳⵔ 500 ⴰⵔ 600 ⵎⵍⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⴰⵔ ⵜⵏⵜⵜⵉ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵏⵥⴰⵕ ⵙⴳ ⴽⵟⵓⴱⵕ ⴰⵔ ⵎⴰⵕⵚ, ⵜⴰⵎⵥ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵜⴰⵖⴰⵔⵜ ⵙⴳ ⵉⴱⵔⵉⵔ ⴰⵔ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴰⵎⴽ ⵉⵜⵜⴰⵣⵣⴰⵍ ⵓⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵏⴳⵔ 8 ⵏ ⵜⵣⵖⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⴳⵔⵙⵜ ⴷ 30 ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ, ⴰⵎⴽ ⵏⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳⵉⵙ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳ ⵓⴷⴼⵍ.

ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⴳⴰ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ-ⵙⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉ ⵙ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵓⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵓⵎⵏⵉⵍ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ, ⵉⵙⵙⵔⵅⴰ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵉⴼⵜ ⴳ ⵉⵍⵍ ⵙ ⴱⵕⵕⴰ.

ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ ⵉⵙⵙⵉⵡⵙ ⴳ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ: 

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵉⴳⴳⵯⵓⵜⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⴰⵎⵔ ⴳ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴰⴹ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⴱⵕⵕⴰ ⵏⵙ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⵏ ⵓⵛⵎⵎⴰ ⵉⵛⴰⴹⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵎⵓⴷⴷⵓⵏ ⴽⵓ ⵢⴰⵙⵙ ⵙ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ ⵏ ⵟⵕⴰⵎⵡⴰⵢ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ ⵏⴳⵔ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⴰ, ⵉⵣⴷⵉ ⵓⴹⵕⵕⴰⵚ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴱⵕⵉⴽⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵏⴰⴼ ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⴰⵎⴽ ⵉⵣⴷⵉ ⵓⴹⵕⵕⴰⵚ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⵟⵟⴰⵏⴰ ⴷ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵓⵃⵉⵟ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ.

ⵜⴰⵡⴷⵓⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ: 

ⵜⴳⴷⵔ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵄⵎⵓⵕⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵛⴰⴹⵏ, ⴽⴽⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏⵏⵉⵍⵏ ⵉ ⵢⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ, ⴰⵎⴽ ⴱⴹⴰⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴰⴷ ⵅⴼ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴳⵟⵟⵓⵎⵏ, ⵡⴰⴷ ⴳⵉⵙⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴼⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵙⵍⴰ, ⵉⴳ ⵓⵙⵜⵓⵎⵏⵙ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ 390 ⴽⵍⵎ2, ⴰⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⴳⵎ ⵢⴰⴹⵏⵉ ⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⴳⴳⵓⴳ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴱⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵓⵍⵍⴰⵀ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴰⴼ ⵓⵔ ⵢⵓⴼⵉ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⴳ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.

ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵄⵎⵓⵕⴰ: 

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵄⵎⵓⵕⴰ ⴳ ⵉⵔ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⴳⵉⵙ ⴰⴷⴷⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴰⴼⵜ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵉⵣⴷⵉⴳⵏ ⴰⴹⵓ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ, ⵜⴳ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴰⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⴽⵙⵉⵊⵉⵏ ⵉⵙⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⵙⵖⴰⵍ ⴰⵎⵏⴹⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙ ⵓⵙⴰⴷⵓⵍ ⵏ ⵜⵓⴳⴰ ⴳ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵜⵉⵏⴼⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵎⴽ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⵏⵓⴼⵍⵓ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴷ.

ⵙⵍⴰ, ⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴰⵎⵢⴰⵏⴰⵡ: 

ⵙⵙⵓⵜⵍⵏ ⵉ ⵢⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵖⵔⴱⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⵖⵣⵉ ⵏ 4,3 ⴽⵍⵎ, ⴰⵎⴽ ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵉⵎⵖⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵙ, ⵣⵓⵏ ⴷ: ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵏⵉⵜ, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⴰⴱⵓ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵎⴰⵔⵉⵏⵉ, ⴰⵎⴽ ⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⴼⵍⵡⵉⵏ ⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵜⴽⴽⴰ ⵜⴰⴽⵓⵏⵜ ⵏⵙ, ⴷ ⵉⵎⴰⵡⵏ ⵉⵇⵓⴱⵔⴰⵏⵏ, ⵣⵓⵏ ⴷ (ⵉⵎⵉ ⵏ ⵍⵎⵕⵉⵚⴰ ; ⵉⵎⵉ ⵏ ⴰⴼⴰⵙ…), ⴷ ⵜⵡⴷⵔⵎⵉⵜⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵣ ⵏ ⵍⴰⵇⵡⴰⵙ, ⴷ ⵍⵇⴰⵚⴰⵕⵉⵢⴰ, ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵣ ⵏ ⵍⵖⵣⵍ, ⴷ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵕⵓⴹ… ⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⴰⴳⵏ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⴽⵓ ⵉⵎⴰⵏⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵡⴰⵎⵓⵔ.

ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴳ ⵓⴳⵎⵎⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ ⴷ ⵓⵎⵏⵉⵍ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ (ⴷⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴽⵓⵕⵏⵉⵛ ⵏ ⵓⵥⵕⵓ), ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵎⴰ ⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵜ ⵏ ⵎⴰⵄⵎⵓⵕⴰ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴷⵉ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⴳ ⵉⵏⵣⴳⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵖⵉⵡⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵚⵟⵟⴰ ⴳⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵙⵍⴰ: 

ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵉⴳⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ (ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ ⴷ ⵙⵍⴰ) ⴰⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴷ, ⵉⵡⴰⵍⴰ ⵜ ⵉⴷ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵇⵓⴱⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ.

ⵜⴳ ⵜⵉⵏⵉⴹⵉ ⵢⴰⵏ ⵉⴳⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⴷⵉ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴷ, ⴰⵛⴽⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⴼⵓⵢⵍⴰ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⵡⵔ ⵏ ⴰⴼⴰⵙ (ⴼⴰⵙ) ⴷ ⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⴰⴽⵓⵛ (ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ).

ⴰⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵏ ⵏ ⵍⵡⵍⵊⴰ ⵙⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷⴰ ⴳ ⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵉⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵎⵉⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⴷⴰ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵇⴱⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ: ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵚⵟⵟⴰ ⴳ ⵜⵣⵡⵉⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⵏⴷⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵉⵏ, ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵜ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴽⵉⵎⵉⵢⵜ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵜⵜ ⵉⵔⵡⴰⵙⵏ, ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵉⵔⴰⵎ.

ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵕⵚⵚⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ, ⵍⵍⴰⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴰⴱⵕⵉⴽⵜ, ⴷ ⵜⵓⴷⵓⵔⵜ ⵏ ⵕⵕⵃⵎⴰ, ⴷ ⵥⵥⴰⵀⵕⴰ, ⴷ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵍⵡⵍⵊⴰ, ⴷ ⵚⵚⴱⵉⵃⵉ ⴳ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵍⵇⵏⵉⵟⵕⴰ.

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵙⵍⴰ: ⵉⵙⵏⵣⴳⵉⵡⵏ ⵉⵣⴰⵡⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵉⴳⵔ: 

ⵙⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵉ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵏⵉⴹⵕⵏ ⵉⵏⴷⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⵣⴳⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵜⴳ ⵜⵎⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⴳⵎⵎⴰⴹⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ ⴷ ⵎⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵍⴷⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵙ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴷ, ⴰⵎⴽ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴰⵡⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⵖⴰⵣⵓⵜ ⵏ ⵍⵓⵎⴰⵎ (ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵓⵇⵏⴰⴷⵍ) ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ (ⵉⵙⵔⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⵓⵍⴼ…) ⴷ ⵙⵉⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ.

ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉ, ⵢⵓⴼⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴷⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵇⵓⴱⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵉⵏⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵓⵙⴼⴼⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵉⴼ ⵏ ⴰⴱⵉ ⵔⴰⵇⵔⴰⵇ, ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵉⵡⵉⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵢⵉⵍⵍ.