ⴰⵙⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ

ⴰⵙⵓⵟⵟⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵖⵏⵓ ⴰⵎⵔⵜⴰⵡ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ:

ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴼⴰⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ, ⵜⵙⵙⵏⵜⵉ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵓⵙⵎⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⵅⴼ ⵉⵙⵉⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵜⵣⵣⴳⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵍⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵎⵉⵇⵔⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏⵙⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⴰⴷ, ⴰⵔ ⵜⵜⵙⵓⵜⵓⵍⵏⵜ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵉⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⵙⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⴰⴷ, ⴷ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵎⴰⵢⴰⴷ:

  • ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⴰⵏⵕⵥⴰⵎ.
  • ⴰⵙⵛⵕⵎⴹ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⵍⴰⵢⵜ.
  • ⴰⵙⵓⵟⵟⵏ ⵏ ⵜⵣⵎⵎⵉⵎⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ (ⵉⴳⴳⵉ ⵏ 500 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ) ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵜⴰⵍ ⴰⵙⵏⵎⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴷ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵉⵏⵏⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵉⵍⵍⴰⵢ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ.
  • ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⵙ ⵉⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵉⴽⴰⵎⵉⵕⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ.
ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵏⵎⵍⴰⵢ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵉⵏ:

ⵉⵛⵛⵉⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵖⵉⵡⴰⵏ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵇⵔⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵙⵓⴷⴰⴼ ⵉⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⵙ ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵏⵎⵍⴰⵢ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵙⵙⴷⴳⵔ ⵜⵉⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴷⴰⴼ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⴷⵉⵙ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵓⵙⵣⴷⵖ, ⴷ ⵜⵎⵉⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵍⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⴽⵍ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏⵙⵏ, ⴷ ⵓⴹⵓⴼ ⴷ ⵓⵙⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵖⵓⵏⵉⵏ, ⴷ ⴽⵓ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵎⵓ ⵉⵥⵍⵉ ⵓⴹⵓⴼ ⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵟⵓⵎⴰⵜⵉⴽⵉⵢⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⴽⵓⵣⵜ ⴷ ⵜⵙⵉⴳⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵡⵇⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵍⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⵏⵙⵕⴰⴹ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴰⵎ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵔⴳⵓ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵎⴰⵢⴰⴷ:

  • ⵜⴰⵟⵓⵎⴰⵜⵉⴽⵉⵢⵜ ⵉⵙⵎⴷⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ.
  • ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵉⵡⵖⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ.
  • ⴰⵙⴷⵔⴼ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵙⵕⴰⴹ ⵏ ⵓⵙⵡⴰⴷⴰ.
  • ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⴰⵟⵓⵎⴰⵜⵉⴽⵉⵢ ⵉ ⴽⵓ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ.
ⵉⵥⵉⵟⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵣⴷⵖ ⵙ ⵜⵏⴼⵔⴰⵙ ⵜⵉⵙⴰⴷⵓⵔⵉⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ:

ⵙ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵣⴷⵖ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵉⵡⵖⵏⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⴷⴳⴳⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵉⵣⵣⵍⵏ, ⵙⴳ ⵓⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⴷ ⵓⵙⴼⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵕⴰⴹ ⴷ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ, ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵣⴷⵖ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴹⵕⵉⵚⵏ ⴳ ⵓⵎⵡⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ 2.13.424 ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 24 ⵎⴰⵢⵢⵓⵀ 2013, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵓⵔⴳ ⵅⴼ ⵉⵎⵣⵣⴳⵉ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷⴰ ⵉⵥⵍⴰⵢⵏ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⴷ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴼⴽⵉ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵏⵏⵖⵜⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⵖⵓⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵣⴷⵖ ⴷ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏ ⵜⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏⵙⵏ.

ⵉⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵣⴷⵖ, ⵉⴳ ⴰⵎⴰⴳⵔ ⵙ ⵉⵎⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏⵙⵏⵜ, ⵉⵡⵓⵍⵓ ⴰⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏⵙⵏ ⴰⵔ ⵜⴰⵔⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵏⵙⵏ, ⵅⴼ ⵡⴰⵡⵏⴰⴼ ⵉⴳⴰ ⴳ ⵓⵎⴷⴷⵓⵔ ⵏⵙⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷⴰ ⵙ ⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵜⵏⵙⵕⴰⴹ, ⵅⴼ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⴰⴷ.

ⴰⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜ ⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⴽⴰ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ, ⵉⵙⵛⵕⵎⴹ ⵓⵍⴰ ⵙ ⴽⵓ ⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⴰⴷⴰ ⵉⵛⵡⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ, ⴰⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵛⵕⵎⴹ ⵏⵙ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴰⵙⵏⵎⵍⴰⵢ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵉⵙⵙⴼⵔⴳⴰ ⴳ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵇⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⴳⵓⴳⵜ, ⴷ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⴽⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⵜⵔⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵜⵓⵔⴰⴳⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵜ.

ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵜⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ: ⵃⵎⴰ ⵉⵙⵙⵉⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⴰⵏⵜ:

ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵍⵍ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵙ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵙ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ, ⴷ ⵓⵎⴽ ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵣⴰⵡⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷⴰ ⵉⵙⵙⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎⵏ ⵜⴳ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴳ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ, ⵜⵙⵙⴼⵔⴳⵓ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵙⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⵏⵙⵏ ⴳ ⵜⵏⵎⵍⵉⵜ ⴷ ⵜⵓⵖⵓⵏⵜ ⵏⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵏⴽⴷ ⴷ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⴷ ⵓⵙⵓⵜⴳ, ⵜⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵙⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵓⵎⵜⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ ⵏⵙ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ, ⵙⵙⴼⵔⴳⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵅⴼ ⴽⵓ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ.

ⵜⵙⵎⴰⴳⵍ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏⴳⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵓⵍⵉⵏ, ⵢⵉⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴰⵔⴰⵎ ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ, ⵙ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⵙⴳ ⵜⵖⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ, ⴷ ⵜⵉⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⴷⴷⴻⴷⵏ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵜⴰⴷⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⵉⵜ, ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵓⵙⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⵖⴰⵔ.

ⵜⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵙⵜ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵍⴼ ⵏ ⵓⵙⵓⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵙⴳ ⵓⴱⴷⴷⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵏⵇⵇⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵓⵏⵓⴳⵔ ⴷ ⵜⴳⴳⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵍⴼⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⴳⵓ ⵓⵎⵢⴰⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵙⴽⴰⵔⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵡⴰⵔⵉⵡⵏ ⵉⵜⵜⵡⴰⵜⴰⵙ.

ⵅⴼ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵖⵢⴰⵢ ⴰⵣⴰⵡⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵜⵏⵏⴰⵍ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⴰⵡⵜ, ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏ 82 ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ:

ⴳⴰⵏ ⵉⵙⵓⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵢ ⴰⵣⴰⵡⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢⵜ ⵢⵓⵎⴰⵏ, ⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵓⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵅⴼ ⵓⵎⴷⵔⴰⵡ ⵙⴳ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏⵙ.

ⵜⵡⵓⵍⵓ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵉⵡⵜ ⴷ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵔⵉⵡⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵏⵎⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵡⴰⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⴽⵓ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴷ ⵜⵏⵙⵕⴰⴹ ⴷⴰ ⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⵉⵡⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵔⴳⵓ ⵏ ⵉⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵎⵍⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵜⵏ ⵉⵙⵙⵉⵥⴹⵉⵕⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⴰⴷⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ, ⴰⵎⴽ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⵙⵏⵎⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ (ⵉⵛⵕⵎⴰⴹⵏ ; ⵉⵥⵟⵟⵉⵡⵏ…) ⴷ ⵓⵙⵎⵉⴽⵍ ⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵜⴰⵔⵉⵜ ⵏⵙ ⵙⴳ ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ, ⴰⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⵙ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉ ⵉⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵛⵕⵎⴰⴹⵏ ⴰⴷ, ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵍⴰⵢ, ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵢ ⵅⴼ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ.

ⴰⵎⴽ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⴽⵓ ⵜⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⴷ ⴱⵕⵕⴰ ⵉⵏⵏⵉⵍⵏ ⵉ ⴽⵓ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ, ⴷ ⴽⵓ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵙ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯ ⵅⴼ ⵉⵎⵊⵕⵉⵜⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵉⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵥⵕⵉⴳ ⵏ ⵜⵓⵥⵕⵉⴳⵉⵏ, ⴷ ⵜⵡⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵙⵓⵍⵏ ⵉ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴷ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

ⴰⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵚⵕⵓⴹⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ:

ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵉⵚⵕⵓⴹⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ, ⵙ ⵓⵎⴽ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴹⵓⵚ ⵏⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⴳⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵎⵓⵏⵏ ⵏⵙ, ⵅⴼ ⵡⴰⵡⵏⴰⴼ ⴰⴷ, ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵉⴽⵍ ⵏ ⵉⵚⵕⵓⴹⵏ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵡⴰⵢⵏ ⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ, ⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⴰⵢⵏ ⵓⵍⴰ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⵉⵣⵣⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⴷⵏ ⵉ ⵜⵓⵇⵇⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ, ⴷ ⵓⵙⵉⵡⵙ ⴰⵎⵢⴰⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵙ.

ⴰⵔ ⵜⴳⴳⴰⵔ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵚⵕⵓⴹⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏⵉⵖ ⵙ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵏⵉⵖ ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵚⵕⵓⴹⵏ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴰⵎⴽ ⵜⵜⵉⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵉⴽⵍ ⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⴼⵓⵖ ⵏⵙⵏ ⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵙⵏ ⵙ ⵜⵣⴷⴰⵢⵜ ⴷ ⴽⵓ ⵜⵉⵏⵓⴼⴰ ⴷ ⵜⴷⴰⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷⵉⵙⵏ ⵉⵎⵣⴰⴷⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⵅⴼ ⵓⵡⵏⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⴷⵔⵓ ⵜⴰⵢⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴳⵯⴰ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ, ⴷ ⵜⵉⵀⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⴰⵢ ⵜⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴰⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵏⵉⵖ ⴳ ⵜⵎⴹⴼⵓⵕⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵎⵓ ⵉⴹⵕ ⵓⵚⵕⵓⴹ ⵅⴼ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏⵙⵏⵜ.

ⴰⵙⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵜⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏⵜ ⵙ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ:

ⴳ ⵜⴰⵍⵖⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵔⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⴹⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵣⴳⴳⵉⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⵏⵓⵜⵏ, ⵙ ⵓⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ, ⵙ ⵓⵙⴼⴳⴳⵓ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⴳⵓⵔⵜ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵜⴷⴰⵍⴰ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ, ⵙ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳ ⵏ ⵉⵥⵍⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵏⵅⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ, ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵡⵙ ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⵜⴳ ⵅⴼ ⵉⴱⵉⴷⴷ, ⴷ ⵉⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵉⵙⵏⴷⵍⴰⵏⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ, ⵏⵉⵖ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ ⴷ ⵜⵏⵎⴰⵜⴰⵔⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴷ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵜⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵡⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵍⴰ, ⴷ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳ ⵏ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴷ.